Elmélkedés Barsi Balázstól

     

barsi balazs

       Miközben a kereszt alatt egyre örvénylik a bűn sötétsége, és az ott állókat is magával sodorja a gonoszság elszabadult árja – mely eléri a bal latrot is, aki tehetetlen dühében bűnbakot keresve szidalmazza Jézust –, van egy ember, aki a szennyes indulatok közepette megérzi Jézus tisztaságát, ártatlanságát s valamiképpen elrejtett, titokzatos hatalmát is: a jobb lator. Kicsoda ő, hogy a szenvedés mélységeiből is fel tud tekinteni Jézusra? Hogy lehet, hogy ilyen csodálatos tisztaság tudott feltörni belőle a gyilkosság, vér, piszok vastag rétegei alól? Hogy képes egymaga szembeszállni a már égig érő mocskolódással, s megállítani a szennyáradatot? Hogy tud ebben a válságos órában egész elrontott életének új értelmet és reményt találni azzal, hogy Jézus felé fordul, tekintetét keresi, és így szól hozzá: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz országodba”? Az üdvösség pillanata ez, hiszen nemcsak felismeri a Szabadítót Jézusban, hanem ezzel a mondattal meg is vallja, így őrá is vonatkozik: „Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei Atyám előtt.” Csend áll be néhány másodpercig – milyen súlyos, milyen feszült ez a csend! –, majd Jézus megszólal. A többieknek: a bámészkodóknak, a gúnyolódóknak, a káromlóknak nincs mit mondania, hanem csak annak, aki mikor már minden földi reménye szertefoszlott, felismerte benne az egyetlen, életmentő reménység hordozóját, minden emberi reménység beteljesítőjét: „Bizony mondom neked: még ma velem leszel a paradicsomban.”

Barsi Balázs

 

Félpercesek

A hírnévtől az oltárhoz lépett

 

Az első világháborúban Emile Pierre francia ezredes dicső hírnévre tett szert. Egész Franciaország ismerte a hős repülőtiszt nevét, aki 21 éven át szolgált a repülőknél. A háborút követően nagy feltűnést keltett az a hír, hogy levetette egyenruháját s azt a Szulpiciánus Papok Társasága öltönyével cserélte fel. Ezt a papi kongregációt 1642-ben alapította J.-J. Olier, kispapok nevelésére.
Nevüket a párizsi plébánia templomról kapták, melynek patrónusa Szent Szulpic volt. A francia forradalom idején 18 tagjuk vértanúságot szenvedett, és Napóleon 1811-ben  megszüntette a kongregációt. 1818-ban újjá szerveződtek. 

 

Nevelésükben jellegzetes: az Eucharisztia tisztelete, a papság megbecsülése, a belső élet és a Jézus Krisztussal való egyesülés. Csak világi tanulmányokat már elvégzett növendékeket(ma érettségizetteket) vesznek föl. Az elöljárók, akik egyúttal tanárai és lelkivezetői a növendékeknek, együtt élnek velük. A 20. század elején a legkiválóbb francia papnevelő intézet volt a szulpiciánusok párizsi szemináriuma.

Emile ezredes teológiát végzett és egy húsvét hétfőn mondta első szentmiséjét. Erre az ünnepségre a rokonai és barátai mellett megjelent a párizsi helyőrség repülőezredének tisztikara egyenruhában. Az első sorban ott álltak kitüntetéseikkel az egykori bajtársak, akik együtt túlélték a nagy világégést.

A híres pilóta az egyház kérésével fordult barátaihoz: "Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves  legyen a mindenható Atyaisten előtt."

http://dkjozsef.blogspot.ro

Félpercesek

Ut sit unum! - nemzetünkért imádkozzunk

Az osztrákok rózsafüzér imája szabadságot hozott. Fatimában a hatodik jelenéskor 1917. október 13-án a Szűzanya a legszentebb Rózsafüzér Királynőjeként jelent meg. „Imádkozzátok naponta a rózsafüzért” – kérte. Csak kevesen figyeltek rá és két évtized múlva elkezdődött a II. világháború. 

A világháború végén a szövetséges csapatok a katolikus Ausztriát az oroszok uralma alá rendelték. Az osztrákok három évig elviselték az orosz uralmat, de ennyi elég is volt. Azt akarták, hogy a szovjet csapatok hagyják el az országot. Egy pap, Petrus atya rózsafüzér hadjáratot hirdetett a szovjetek ellen. Kérte, hogy az osztrákok 10%-a, 700.000 ember naponta imádkozza a rózsafüzért azért, hogy a szovjetek hagyják el az országot. 700.000 ember jelentkezett. Az osztrákok hét éven át kitartóan imádkozták a rózsafüzért, 1955. május 13-án a fatimai jelenés évfordulóján a szovjet csapatok elhagyták az országot. 

Katonai szakértők és történészek mind a mai napig értetlenül állnak az eset előtt. Miért vonultak ki a kommunisták Nyugat kapujából? 

Neumann Teréz azt mondta: „az osztrákok rózsafüzér imája volt az oka ennek.” Más szóval élve, a Szűzanya rózsafüzére tette azt, amit az 1956-os magyar szabadságharc 25 ezres vérfürdője árán nem tudott elérni…

A Kárpát-medencei magyarok egyetértéséért, közös céljainkért imádkozzunk, engeszteljünk.

Aki tudja, végezze a rózsafüzért, egy imát és mindennapi feladatát ajánlja fel imádságként Istennek, a magyarság sorsának jobbra fordulásáért.

Imára fel:

Mindenható örök Atya, a Te kezedben van az emberek sorsa és Te szabod meg a népek jogait: tekints kegyesen reánk, akiknek jövőjét és boldogságát első szent királyunk a te Szent Fiad édesanyjának,  a mi Nagyasszonyunknak kezébe tette le.

Tekints reánk, válságos időket élő népedre, és áraszd ránk Szentlelkedet, hogy segítségével mindnyájan meglássuk az igazság útját, építsük nemzetünk egységét és szolgáljuk javát.

Adj, Urunk, vezetőinknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.

Világosíts meg és támogass minket, hogy szentjeink és nagyjaink példája nyomán, felelősséget érezzünk szülőföldünkért és a szükséget szenvedőkért. 

Kérünk, áldd meg mindennapi fáradozásunkat, hogy az a Te dicsőségedre és ami boldogulásunkra váljék.

Magyarok Nagyasszonya Csíksomlyói Boldogasszony, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király -  könyörögjetek érettünk a mi Urunk, Jézus Krisztusnál. Ámen.

(Egyházi jóváhagyással: 18/2012. sz.)

 http://dkjozsef.blogspot.ro

Félpercesek

Vagy a várost, vagy a fiadat!

Az mórok alapították Madridot a 800-as évek második felében, megfigyelő pontként.  A spanyolok száz éven át ostromolták, amikor 1083-ban az arabok már nem tudták tartani és átadták VI. (Bátor) Alfonz(1039-1109) kasztíliai királynak. A király sikeres harcokba kezdett, 1085-ben visszafoglalta Toledo városát. Alfonz egyetlen fia, Sancho trónörökös vezette kasztíliai sereg 1108-ban, Uncles mellett az araboktól vereséget szenvedtek, a trónörökös fogságba esett. Az arab szultán diadalittasan örült a zsákmánynak. 

Alfonz király Madridban tartózkodott. Ezután a szultán Madrid alá vonult és a vár közelében bitófát állíttatott, alája hozatta a foglyot és megüzente a királynak:"Alfonz! Vagy a várost, vagy a fiadat." A nép aggodalommal nézte királyát, mikor ezt a hírt hozták. Vajon melyiket választja? Vajon a várost adja-e át az ellenségnek, s vele a népet a halálnak, vagy pedig feláldozza szeretett fiát? 

Alfonz király nem tétovázott sokáig, bármilyen kegyetlen is volt a választás. A hírnöknek így felelt: "Haljon meg a fiam, hogy élhessen a népem!"

Milyen más Jézus Krisztus: 

"az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért." (Mk 10,45)

 

 

Félpercesek

Nem téveszti el a helyes utat...

 


 

Február, hol a nyár? – Móricz elbeszélése, nem a nyarat juttatja eszembe, hanem e rövid hónap gazdag eseményeit. 

Először is a múltból merítünk, hogy mindnyájunknak eligazításul szolgáljon úgy a jelenben, mint a jövőben.  Istenszolgája Márton Áron püspökké szentelése 1939. február 12-én volt. 

Márton Áron 1945 húsvétján kijelentette: 

"Amint az egyénnek joga van az élethez, a családalapításhoz, a szabadsághoz, a munkához, a becsülethez, a tulajdonhoz, a művelődéshez, a vallás szabad gyakorlásához, ugyanúgy joga van a nemzetiségnek, hogy a maga sajátos életét szabadon élje, kultúráját fejleszthesse, a saját ügyeit a maga alkotta szabályok szerint és saját szervei által, a maga felelősségére intézze, a vele együtt lakó népek jogos érdekeinek a tiszteletben tartása mellett." (Gyulafehérvár, 1945. március 24-én.)

Nagy püspökünktől azt kérdezték a börtönbe levő miniszterek, görög katolikus püspökök, honnan van az, hogy papjai sok esetben nem rendelkeznek nagy műveltséggel, s még sem tévesztik el a helyes utat. Márton püspök úr ezt válaszolta: aki az evangéliumot olvassa és megtartja, nem téveszti el a helyes utat. Ez a bölcs megállapítás jól illik a jellemes emberekre.

 http://dkjozsef.blogspot.ro/

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Félpercesek. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting