Lelki Morzsák

Nyomtatás
Megjelent: 2013. szeptember 13. péntek

Ima:

Urunk,  Jézus  Krisztus,  te  feltámadásodat  követően  számos  alkalommal megjelentél apostolaidnak és tanítványaidnak, s élőként mutattad meg magad nekik. Mielőtt  a  földről  a  mennybe  távoztál  megbízást  adtál  nekik örömhíred továbbadására. E küldetés nekem,  mint a te követődnek is  szól. Tanításod, az üdvösségre  vezető igazság  szabad utat nyit  Isten felé,  a menny  felé.   Segíts  engem   kegyelmeddel  és   a  Szentlélekkel,   hogy küldetésemet teljesítve  törekedjek  szüntelenül  az  örök  életre,  ahová minden embert, engem is meghívsz és vársz. Hiszek, Uram, erősítsd  bennünk a hitet!

Lelki útravaló a mai napra

Május12.

Jézusom! Köszönöm, hogy te vagy az én Pásztorom, és óvod a nyájat, aminek én is tagja vagyok. Ámen.

Mi pedig, a te néped, legelődnek nyája, örökké magasztalunk téged. Nemzedékről nemzedékre mondunk dicséretet neked. (Zsolt 79,13)


A nyájnak van gazdája. A bárányokra mindig vigyáz a pásztoruk. Vezetés alatt vannak a juhok. Terelik őket oda, ahová menniük kell. A sötétségben is védve vannak. Pásztoruk, a jó pásztor, mindet számon tartja, megismeri bármelyiket ezer közül is.
Mi, keresztyének az ő nyája vagyunk. Az ő legelőin, hiszen ő biztosítja nekünk a lelki és testi eledelünket is. Vezet minket. Ő adja az utat. Nem akarja, hogy akár egy is elvesszen közülünk, mindenki külön-külön fontos neki, de az egy nyáj tagja mind. Pásztorbotjával szelíden, de határozottan az ösvényen tart. Azon az ösvényen, amely a végső, örök szállásra vezet, a földi vándorlás végén.
Ezért hálát adunk neki, és dicsőítjük az ő nevét, hiszen övé i vagyunk, az ő drága vérén szerzett nyáj tagjai.

Lásd meg magadban a jót, a számtalan értéket, melyet szolgálatra kaptál. Elevenítsd fel lelkedben, hogy Jézus által Isten gyermeke vagy. Az ő végtelen szeretetének vagy eszköze, s az ő gondviselő oltalma alatt állsz. Az Úr pedig sohasem hagyja cserben, hanem valahogy mindig győzelemre segíti övéit. (Simon András)


Istenem! Hadd áldjalak téged, hogy pásztorbotoddal vezetsz. Tudom, hogy a dorgálás is javamra van, nem engedi, hogy letérjek ösvényedről. Köszönöm, hogy sohasem hagysz magamra, mert te tudod, én vezetésed nélkül rögtön eltévednék. Ámen.

Lelki útravalónk a Nyitott ajtó 1-2. c. könyvekből való.

 

Egy gondolat - mára:

 

Isten minden értelmet meghaladó szeretettel szeret minket.

(Gregory M. Weeks Missouri, USA) 

     

Elmélkedés 1 (Regnum Christi):

 

Hogy mindnyájan egy legyenek

2013. május 12. Húsvét hetedik vasárnapja – Urunk mennybemenetele

P. Paul Campbell

 

Jn 17, 20-26

De nem csupán értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő szavuk által hinni fognak bennem, hogy mindnyájan egy legyenek; ahogyan te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, átadtam nekik, hogy egy legyenek, ahogyan mi egy vagyunk. Én őbennük, te énbennem, hogy tökéletesen egy legyenek, hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, mint ahogy engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy ők is, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ teremtése előtt. Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg téged, de én ismertelek téged, és ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük a nevedet, és meg is fogom ismertetni, hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én őbennük.''

 

Bevezető ima: Uram, köszönöm ezt az időt, amikor egyedül lehetek veled. Segíts, hogy félre tegyek minden aggodalmat és szórakozottságot. Egyedül Te legyél a vágyam itt és most. Szükségem van rád. Szükségem van a szeretetedre és a bátorításodra. Segíts, hogy minden erőmmel, teljes szívemből és lelkemből szeresselek!

 

Kérés: Uram, növeld bennem az alázatot, hogy bocsánatot tudjak kérni és meg tudjak bocsátani azoknak, akik így vagy úgy megbántottak engem!

 

1. Egység a tanítványok közt. Jézus minden hívő egységéért imádkozik. Azt akarja, hogy mindnyájan egy legyünk vele és az Atyával. Manapság sok szakadással és megosztással találkozunk a társadalomban. Ha körülnézünk, sokféle felekezetet találunk. Isten nem akarja a szakadást és a megosztást. Azért imádkozott, hogy egyek legyünk és ezzel az egységgel tegyünk tanúságot a világnak arról, hogy Őt az Atya küldte. Ha a világ nem ismeri meg Krisztust és nem hallja a megváltás örömhírét, akkor a hibát magunkban kell keresnünk. Jelen van-e a keresztény egység az imáimban és áldozatvállalásaimban?

 

2. Széthúzás a családban. Ha a családokat vizsgáljuk, szintén növekvő széthúzással találkozunk. A válás szétszakítja a családtagokat, elválasztja a gyermekeket szüleiktől. Kevés az olyan gyerek, akit nem sebzett meg a szülei válása. Jól ismert az úgynevezett „no fault” – felelősségmentes autóbiztosítás, aminek analógiája a felelősségmentes válás és mindannyian ismerjük ennek káros hatásait a gyermekekre. Mégis kevesen ismerik fel, hogy nem tehetünk egyenlőségjelet a felelősségmentes autóbiztosítás és a felelősségmentes válás közé. Az egység, amelyet Krisztus akar adni a családoknak az Ő szeretetén alapszik – ez azt feltételezi, hogy másokat magunk elé helyezünk és szolgálunk másoknak. Feltételezi a szüntelen áldozatvállalást, a hallgatást és a kommunikációt, a megbocsátást és az elengedést. Mennyire vagyok kész arra, hogy bocsánatot kérjek vagy megbocsássak másoknak? Milyen gyakran tudom a családomat a munkám és saját terveim elé helyezni?

 

3. Belső diszharmónia. Egy másik terület, amelyet megvizsgálhatunk, az a lelki életünk. A bűn megfertőzi a szeretetet és befele fordít bennünket, saját magunk felé. Exponenciálisan növekszünk az önzésben. A világ fáradhatatlanul reklámozza a szabadságot: „tégy, amit akarsz”. Ez tesz bennünket a saját szenvedélyeink rabjaivá. Mennyire vagyok szabad arra, hogy nemet mondjak a bűnnek az életemben? Milyen gyakran vagyok engedékeny saját magammal, érzékeimmel, hóbortjaimmal szemben? A bűn belső diszharmóniát teremt, egy belső törést a lelkiismeretem - Isten akarata - és a között, hogy hogyan élek. Ha szeretjük Istent, engedelmeskedünk neki. Az engedelmesség nélküli szeretet illúzió, hazugság. És ha a Krisztussal való kapcsolatom nem a megfelelő alapokon áll, akkor minden más csak homokra épített vár.

 

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Te tudod, hogy nehéz a megbocsátás. Néha magamnak is nehezen tudok megbocsátani. Szükségem van rád, hogy el tudjam viselni a fájdalmat és a küzdelmeket. Szükségem van jelenléted bizonyosságára. Segíts már most észrevennem, hogy mi az a diszharmónia, amelyet ki akarsz javítani az életemben, segíts meglátnom, hogy mi az a szakadás a szívemben, a családomban, az Egyházamban, amelyre gyógyírt akarsz adni!.

 

Kérés: Ma bocsánatot kérek valakitől.


Forrás: Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
 

 Elmélkedés 2 (Barsi Balázs):

 

Urunk mennybemenetele

 

ApCsel 1,1-11

Az első könyvben, Teofil, szóltam mindarról, amit Jézus tett és tanított kezdettől fogva addig a napig, amelyen felvétetett, miután a Szentlélek által parancsot adott apostolainak, akiket kiválasztott. (…) Miután ezeket mondta, a szemük láttára felemelkedett, és felhő takarta el a szemük elől. S miközben nézték őt, amint az égbe ment, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában. Így szóltak: „Galileai férfiak, miért álltok és néztek az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett mellőletek, úgy jön el ismét, ahogy az égbe felmenni láttátok.”

 

Ef 1,17-23 

Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy tudjátok, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag dicsőséges öröksége a szentek számára, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, akik hiszünk. Hatalmas erejének hatékonyságát Krisztusban mutatta meg, amikor feltámasztotta halottaiból és jobbjára állította a mennyekben, minden fejedelemség és hatalmasság, erő és uralom, és minden név fölé, amelyet nemcsak ezen a világon említenek, hanem a jövendőben is. Mindent a lába alá vetett, s megtette őt mindenek fölött álló főnek az egyházban, amely az ő teste, és annak a teljessége, aki mindent mindenben betölt.

 

Lk 24,46-53

Azt mondta nekik: „(…)Én majd elküldöm nektek Atyám ígéretét. Ti csak maradjatok a városban, amíg el nem tölt az erő benneteket a magasságból.” Ezután kivezette őket Betánia közelébe, felemelte a kezét, és megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölvitetett a mennybe. Leborulva imádták, azután nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Szüntelen ott voltak a templomban, és áldották Istent.


A Jézusról szóló örömhírt, evangéliumát azzal fejezi be Szent Lukács, amivel az Egyházról szóló írását, az Apostolok cselekedeteit kezdi: Jézus mennybemenetelével. De Szent Lukács két könyve abban is egy, hogy mindegyiket végigkíséri a Szentlélek jelenléte: ő az, akinek erejéből Mária méhében testet ölt az örök Ige, s akinek erejében Pünkösd napján megszületik Krisztus Titokzatos Teste, az Egyház. Szent Lukács írja Jézusról, hogy amikor csodát tett, erő áradt ki belőle, a mennybemenetel előtt pedig tanítványainak megígéri ugyanezt a magasságból jövő erőt, melyet másik könyvének, az Apostolok cselekedeteinek elején egyértelműen azonosít a harmadik isteni személlyel, a Szentlélekkel. Amint Jézus Krisztus emberségét az Atya erővel, azaz a Szentlélekkel kente fel, ugyanúgy Titokzatos Testét, az Egyházat is részesíti ebben az erőben. 

 

Az Egyházban nagyon sok rossz van – általunk. Aki a botrányt keresi, az megtalálja benne, papok és hívek életében egyaránt. Ugyanakkor jelen van az Egyházban a Szentlélek is, a hatalmas, feltámasztó, isteni erő. Ezért érdemes minden hibája és bűne ellenére az Egyházba belépni és benne maradni. Hiszen rajta kívül nem ismerik a Lelket, legfeljebb mint személytelen erőt – de mit segíthet rajtunk egy személytelen erő, akit nem lehet megszólítani?

 

A ma ünnepelt misztérium, a mennybemenetel eseménye is a Lélekkel van kapcsolatban, hiszen ő dicsőítette meg Jézus emberi testét, ő támasztotta fel és magasztalta fel az Atya jobbjára. De nemcsak Jézus emberi testét, hanem Titokzatos Testét, az Egyházat is meg fogja dicsőíteni, vagyis az Egyház is oda fog felemelkedni, ahová a Fő, Krisztus emberi természetével már megérkezett: az Atya örök dicsőségébe.

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Lelki Morzsák. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting