Lelki Morzsák

Nyomtatás
Megjelent: 2013. szeptember 13. péntek

Ima:

Mindenható,  kegyelmes  és  könyörületes  Atyánk!  

Eltévedtünk,s mint elveszett juhok  letértünk  útjaidról. Túlságosan  saját  szívünk  tervei, szándékai és kívánságai után  futottunk. Megsértettük szent  törvényeidet. Azt tettük,  amit  nem lett  volna  szabad.  De Urunk,  Te  légy  irgalmas hozzánk, szegény nyomorult bűnösökhöz! Kíméld meg azokat, akik  megvallják hibáikat. Emeld  fel mindazokat,  akik készek  a bűnbánatra,  azon  ígéret miatt, amit  az embereknek  adtál Krisztus  Jézus, a  mi Urunk  által.  És őérette add meg, ó jóságos és irgalmas Isten, hogy ezután istenfélő, neked tetsző, becsületes  és  tisztességes,  komoly életet  éljünk  szent  neved dicsőségére.

Lelki útravaló a mai napra

Május14.

Halld meg, Uram, a hangomat és szabadíts meg!

Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. (Zsolt 118,21)Megszabadítani valakit valamitől, valakitől. Esetleg saját magától, vagy a saját negatívumaitól, rossz tulajdonságaitól. Terheit levenni a válláról. Megszabadítlak. Ez a mondat egészen mást jelent, mint az, hogy felszabadítlak. Nem valamely kívülről jövő elnyomás alól szabadít fel, hanem megszabadít terheidtől, amelyeket önnön hibádból, saját bűnösségedből eredően hordozol életedben. A bűn terhétől szabadít meg. De ahhoz, hogy megszabadíthassanak, előbb fel kell mérned, fel kell ismerned önnön megterheltségedet. Hiszen csak akkor tudsz kiáltani, miután felismerted saját megterheltségedet.Csak miután kiáltottál, miután segítséget kértél, csak azután tudja bárki is meghallani, meghallgatni a szavadat. És csak miután meghallotta kiáltásodat, tud csak segíteni. Segítség pedig nem jelent mást, mint ellenszolg áltatás nélküli, pusztán szeretetből történő cselekedetet. Segítek neked, mert nem vagy számomra idegen, mert ismerlek, és nem hagysz érintetlenül. Közöm van hozzád, szeretlek. Ezért segítek. Az utolsó mozzanat pedig a hálaadás. Meghálálom. Köszönöm. Mást nem tehetsz, de ezt meg kell tenned, mert bár nem tudod megfizetni, de megköszönni igen. Felismerni, kiáltani, meghallgatni, megszabadítani, meghálálni. Ha csak az egyik hiányzik, már nem teljes a folyamat. Legalább a felismerésig el kéne jutni, hogy továbbléphess.

Akarod, hogy értelmed alkalmas legyen legyőzni szenvedélyeidet? Rendeld alá a nagyobbnak, és legyőzi az alacsonyabbat: és béke lesz benned, valóságos, biztos, rendezett. Mi ennek a békének a rendje? Isten parancsol az értelemnek, az értelem a testnek: nagyobb rend nem lehet. (Augustinus)


Uram, hálát adok neked, hogy felismerhetem saját gyengeségemet, hibáimat, bűneimet. Köszönöm, hogy tudok kiáltani. Köszönöm, hogy meghallga tsz és meg is akarsz szabadítani. Hálát adok, hogy meg tudom köszönni. Ámen.

Lelki útravalónk a Nyitott ajtó 1-2. c. könyvekből való.

 

Egy gondolat - mára:

 

Kivel szemben kellene nagylelkűnek lennem?

(John D. Bown (Minnesota, USA)

     

Elmélkedés 1 (Regnum Christi):

 

Vágyni az örök életre

2013. május 14. Húsvét hetedik hete – kedd

P. Paul Campbell

 

Jn 17, 1-11a

Amikor Jézus mindezt elmondta, szemét az égre emelve így szólt: „Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, ahogy hatalommal ruháztad fel őt minden test fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön: befejeztem a művet, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Most te dicsőíts meg engem, Atyám, önmagadnál, azzal a dicsőséggel, amely az enyém volt nálad, mielőtt a világ lett. Megismertettem nevedet az emberekkel, akiket a világból nekem adtál. Ők a tieid voltak, és nekem adtad őket, s ők megtartották a te szavadat. Most már megtudták, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van, mert az igéket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik; ők elfogadták, és valóban felismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert ők a tieid. Mindaz, ami az enyém, a tiéd, és ami a tiéd, az enyém, és én megdicsőültem bennük. Én már nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi.”

 

Bevezető ima: Uram, köszönöm, hogy ezt a kis időt veled tölthetem. Segíts, hogy jól tudjam kihasználni, hogy hallgassalak és megértsem, amit ma mondani akarsz nekem! Minden erőmmel szeretni és szolgálni akarlak téged.  

 

Kérés: Uram, add meg nekem a kegyelmet, hogy ma száz százalékig át tudjam adni neked magam, s így a Te szavadnak való engedelmesség által megdicsőítsem mennyei Atyámat.  

 

1. Beteljesedett. Mint ahogy Jézus is azért jött a világba, hogy teljesítsen egy küldetést, hogy beteljesítse Atyjának akaratát, úgy nekünk is küldetésünk van az életben. Jézus élete végén őszintén elmondhatta, hogy elvégezte a feladatot, amelyet az Atya rábízott. Élete utolsó borzasztó pillanataiban, a kereszten, a szenvedés és kínok közepette, felkiálthatott: „Beteljesedett”. Én elmondhatom ugyanezt? Az Atya akaratát teszem, amelyet rám bízott? Tudom egyáltalán, hogy mi a küldetésem?

 

2. Azért jött, hogy örök életet adjon. Jézus hatalmat kapott az Atyától, hogy beteljesítse küldetését: örök életet adjon azoknak, akiket az Atya rábízott. Az örök élet az Atyától jön. Én tudom-e életemet adni azokért, akiket az Atya rámbízott? Jobban törődök-e azzal, hogy a kegyelmi életre hívjam, mint azzal, hogy anyagi javakkal lássam el őket?

 

3. Örök élet. Jézus azért jött, hogy életet adjon egy bűnökben haldokló világnak. „Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust.” „Ismerni” a zsidók nyelvén nem egy elvont ismeretet jelentett. Ádám és Éva közti életet adó házastársi kapcsolatra is ezt mondja a Teremtés könyve: „Az ember aztán megismerte feleségét, Évát. Az fogant, megszülte Káint” (Ter 4,1). Az örök élet egy mély és bensőséges, intim Isten-kapcsolatot kíván. Ez nem azt jelenti, hogy egyedi dolgokat gondolunk Istenről, hanem teljes önátadást jelent. Ezért az ima és a szentségek a lelki életünk alapjai. Jézus a szentségekben lelki eledelként adja magát nekünk. Valós személy-e Krisztus az életemben? Megadom-e neki azt a helyet, amelyet megérdemel?

 

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, segíts, hogy jobban megismerjelek, és átadjam magam neked azzal az állhatatossággal és szeretettel, amellyel Te is átadtad nekem magad. Szükségem van Rád és szeretetedre. Tudom, hogy lelkeket bíztál rám és azt akarod, hogy eljussanak a Mennyországba. Nem akarok üres kézzel állni eléd életem végén. Add kegyelmedet és töltsd el szívemet szereteteddel, hogy úgy szeressek másokat, ahogyan Te szeretsz engem!

 

Kérés: Ma áldozatot fogok hozni, és imádkozom a rám bízott lelkekért.  

 

Forrás: Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
 

 

 

Elmélkedés 2 (Barsi Balázs):

 

 Húsvét 7. hete - kedd

 

ApCsel 20,17-27

Milétoszból beüzent tehát Efezusba, és hívatta az egyház presbitereit. Amikor azok odaértek és együtt voltak, így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy Ázsiába jövetelem első napjától fogva hogyan voltam veletek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyhullatás és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmi hasznosat el nem hagytam, mindent hirdettem nektek, tanítottalak titeket nyilvánosan és házanként. Tanúságot tettem mind a zsidók, mind a pogányok előtt az Istenhez való megtérésről és a Jézus Krisztusba, a mi Urunkba vetett hitről. És most íme, lélekben megkötözve elmegyek Jeruzsálembe, és nem tudom, mi minden vár ott rám. (…) Azért szentül állítom ma nektek, hogy nem szárad rajtam senkinek a vére sem. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek Isten maradéktalan akaratát.”

 

Jn 17,1-11a

Amikor Jézus mindezt elmondta, szemét az égre emelve így szólt: „Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, ahogy hatalommal ruháztad fel őt minden test fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön: befejeztem a művet, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Most te dicsőíts meg engem, Atyám, önmagadnál, azzal a dicsőséggel, amely az enyém volt nálad, mielőtt a világ lett. Megismertettem nevedet az emberekkel, akiket a világból nekem adtál. Ők a tieid voltak, és nekem adtad őket, s ők megtartották a te szavadat. Most már megtudták, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van, mert az igéket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik; ők elfogadták, és valóban felismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. (…)”

 

Sokszor hallani szülők, nevelők szájából mintegy önigazolásképpen, hogy ők mindent megtettek azért a gyermekért, s lám, mégis mi lett belőle... De vajon valóban mindent megtettek? Azzal, hogy anyagi jólétet teremtettek számukra, hogy megtanították őket bizonyos ismeretekre, akár teológiaiakra is, és ellátták őket jó tanácsokkal, hogy boldogulni tudjanak az életben, vajon teljesítették a rájuk bízott feladatot, s elmondhatják Szent Pállal: „Nem szárad rajtam senkinek a vére sem”?

 

Semmilyen igazságot, de főként a Jézustól kapott teljes igazságot nem lehet másképp másképp átadni, mint hogy magunk is arra tesszük fel egész életünket. Aki nem vállalja az életszentség keskeny útján való járást, hiába tesz meg mindent, végül is visszariad attól, hogy Isten akaratát teljes egészében feltárja a rábízottak előtt, hiszen ő maga sem akarja teljes egészében megismerni. Tanítása és élete között nincs teljes megfelelés, s ez azt sugallja, mintha lehetne úgy élni, hogy Isten nem mindig és nem mindenben Isten az ember számára.

 

Urunk, Jézus úgy élt közöttünk, hogy nem csupán szavaival beszélt az Atyáról, hanem egész életével tanúskodott róla, s kész volt önmagát mindenestül őrá bízni, akár a halált is vállalva érte. És Szent Pál sem csak szóval hirdette Krisztust, hanem kész volt érte mindent elviselni, fáradalmakat, hajótörést, gúnyt, üldözést, ütlegeket és végül a vértanúságot is.

 

A ránk bízott munkát csak akkor végezzük el egészen, ha a krisztusi kinyilatkoztatást úgy adjuk át gyermekeinknek, tanítványainknak, hogy lássák rajtunk, hogy ez áll életünk középpontjában. Ezek után mellékes, hogy milyen módon halunk majd meg, hogy lesz-e alkalmunk ünnepélyesen elbúcsúzni szeretteinktől. Akkor halálunk nem hatálytalanítja, hanem pecsétjével hitelesíti és végérvényessé teszi tanúságtételünket.

 

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Lelki Morzsák. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting