Lelki Morzsák

Nyomtatás
Megjelent: 2013. szeptember 13. péntek

Ima:

Uram, ha  meggyőződéssel  vallom,  hogy szegény  vagyok,  de  egy  őszinte pillanatban  észreveszem,   hogy   büszkeségem  és   irigységem   gazdagon burjánzik, szabadíts  meg önmagamtól!  Uram ha  véletlenül összekeverem  a mennyek országát  e  világ  birodalmaival, add,  hogy  benned  boldogságot találjak, és csak benned bízzak! Boldog Kalkuttai Teréz

 

 Lelki útravaló a mai napra

Május15.

Most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. (1Jn 3,2)


Isten gyermekei és Isten szolgái. Két különböző kategória és minőség. A vallástörténelem folyamán minden istenségnek megvolt a saját szolgai rendszere, akiknek célja az istenség teljes kiszolgálása. Egész életüket ez az ügy töltötte ki. A gyermek-lét más, hiszen nem az embertől indul a szeretet, az odaadás indulata, hanem van egy megelőző szeretet, ami által érthetővé lesz a gyermekség. Megdöbbenve állapíthatjuk meg, mennyi gyermek él szolgaként, szolgasorban. Elvárások alapján élik életüket úgy, hogy a megelőző szeretetből, a kísérő szeretetből semmit vagy alig valamit kapnak. Nem nehéz kitalálni, hogy milyen felnőtté fognak válni a szeretet-tapasztalat nélkül felnövekedők, és milyen minta alapján nevelik majd saját gyermekeiket. Isten országában pedig a vén is lehet gyermek, ha az a szeretet vezeti életét, amit Atyánk hozzánk lehajló kegyelmében, a kereszten függő és harmadnapon feltámadó Jézusban ismer fel. Bár gazdagítja vagy terheli életét a sok tapasztalat, ami élete folyamán fokozatosan rárakódott, a gyermekség szeretet-kritériuma végigkíséri. Öregkora ellenére átéli a "gondtalan" gyermekség állapotát, és abban a tudatban mehet el minden földi halandók útján, hogy az őérte minden áldozatot meghozó Atyja kezébe kerül. Ez a biztonság erőt adhat a küldetés lankadatlan teljesítésére, a hitben való megállásra, míg a szolgai feladatteljesítés csak felőrli az embert, önértékelési zavarokat okoz, és végül egyedülléthez vezet. Csodálkozzunk rá arra a szeretetre, mely minket előbb szeretett, mintsem mi ezt felfoghattuk volna.

A fénybe nézz / A vaksötét a szolga menedéke, / Te fényben állhatsz, ép vagy és egész. (Fazekas L.)


Uram, szereteteddel teremts békét bennem, mely beborítja életem. Ámen.

Lelki útravalónk a Nyitott ajtó 1-2. c. könyvekből való.

 

Egy gondolat - mára:

 

Csak akkor követem Jézust, ha ráérek?

(Lissa Stressman Smith - Michigan, USA)

     

Elmélkedés 1 (Regnum Christi):

 

Küldetés a világban

2013. május 15. Húsvét hetedik hete – szerda

P. Paul Campbell

 

Jn 17, 11b-19

Én már nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megtartottam őket nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy az Írás beteljesedjék. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Közöltem velük igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, ahogy én sem vagyok a világból. Nem azt kérem, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazságban. A te igéd igazság. Ahogyan engem a világba küldtél, úgy küldtem őket én is a világba. Értük szentelem magam, hogy ők is meg legyenek szentelve az igazságban.

 

Bevezető ima: Uram hiszek benned. Hiszem, hogy itt vagy velem. Köszönöm szerető jelenlétedet. Segíts, hogy bízzam benned és minden reményemet beléd helyezzem. Növeld szívemben szeretetedet, hogy folytatni tudjam küldetésemet a világban.

 

Kérés: Uram, erősítsd bennem az elhatározást, hogy minden erőmmel szolgáljalak!

 

1. Megőriztem őket. Jézus teljesítette a küldetését és megőrizte azokat, akiket az Atya rábízott. Beteljesítette hivatását, mint ember és senki nem veszett el az apostolai közül, csak a kárhozat fia. Jézus ma is oltalmaz minket. Az Atya jobbján ül, hogy közbenjárjon értünk. A Szűzanya, Mária és a szentek is segítenek nekünk. A szentek nagy társasága vesz körül bennünket; támogatnak küzdelmeinkben, hogy Isten akarata szerint éljünk. Ők Isten ajándékai számunkra, oltalmaznak minket az élet zarándokútján.

 

2. Nem azt kérem, hogy vedd el őket a világból. Jézus mielőtt elhagyta a világot, az apostolaiért könyörgött. Nem azt kérte az Atyától, hogy vegye el őket a világból, hanem hogy óvja meg őket a gonosztól. Sokszor legyőzöttnek, megtörtnek érezzük magunkat, menekülünk a csatából. De Jézusnak a csata hevében is szüksége van ránk és ránk bízza, hogy megvívjuk a harcot. Nem óv meg a harctól, de megadja a segítséget és az erőt. Velünk van, küzd, és mellettünk harcol. Bennünk van, hogy a belső erőt is biztosítsa ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk akaratát.

 

3. A világban lenni, de nem a világé lenni. Bár a világban élünk, itt a földön mégis zarándokok vagyunk. A saját utunkat járjuk a nennyország felé. Van egy küldetésünk: megmenteni a lelkeket, akiket Isten reánk bízott. Könnyen elcsábíthat minket a nyugodtabb, könnyebb, kényelmesebb élet, mely pihenést jelenthet kimerült testünknek, lelkünknek. A világ mindig csábító a romlandó emberi természetünk számára. A csalogató reklámok nyomot hagynak bennünk és sokszor jobban vágyunk a földi javakra, mint az örök élet kincseire. Ezért kell előnyben részesítenünk az imát az életünkben és az örök élet szemszögéből gondolkodnunk az életről.

 

Beszélgetés Krisztussal: Jézus óvj meg engem a gonosztól, aki több irányból is támad engem! Tarts erősen szeretetedben. Ne engedd, hogy elbátortalanodjak és elkeseredjek! Tudom, hogy a Te szereteted óv engem, és hogy közbenjársz értem. Növeld a beléd vetett bizalmamat és segíts, hogy folytassam munkádat a világban!

 

Kérés: Ma beszélek valakinek Krisztusról és megosztom vele a szeretetet, amelyet ránk áraszt.

 

Forrás: Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
  

Elmélkedés 2 (Barsi Balázs):

 

Húsvét 7. hete - szerda

 

ApCsel 20,28-38

 

Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra, amely fölé a Szentlélek elöljáróul helyezett titeket, hogy kormányozzátok Isten egyházát, amelyet tulajdon vérén szerzett. (…) Őrködjetek azért és tartsátok emlékezetben, hogy három éven át éjjel-nappal könnyek között szüntelenül intettem mindegyikteket. Most pedig Istennek ajánllak titeket, és az ő kegyelme igéjének. Neki van hatalma, hogy gyarapodást és örökséget adjon az összes megszentelt számára. Nem kívántam el senki ezüstjét, aranyát vagy ruháját. Magatok tudjátok, hogy ezek a kezek dolgoztak meg azért, amire szükségem volt nekem és azoknak, akik velem vannak. Mindenben megmutattam nektek, hogy így kell fáradozni, segíteni a gyöngéken, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta: »Nagyobb boldogság adni, mint kapni.«” (…)

 

Jn 17,11b-19

Én már nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megtartottam őket nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy az Írás beteljesedjék. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Közöltem velük igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, ahogy én sem vagyok a világból. Nem azt kérem, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazságban. A te igéd igazság. Ahogyan engem a világba küldtél, úgy küldtem őket én is a világba. Értük szentelem magam, hogy ők is meg legyenek szentelve az igazságban.

 

Isten a föld porából, e világ anyagából alkotta Ádámot, de azzal, hogy orrába lehelte az élet leheletét, Istenre képes lénnyé tette, aki öntudatlanul bár, de részesült Isten Szentlelkéből. Pünkösdkor pedig már úgy közölte velünk a Szentlelket, hogy benne kinyilatkoztatta szentháromságos isteni életét, és ebbe az életbe emelt be minket is. Milyen kár, hogy ezek után a Pünkösd csak harmadrangú ünnep az életünkben! Pedig az Atyaisten szemszögéből éppen hogy Pünkösd a legnagyobb ünnep, az igazi Karácsony, hiszen ekkor születtünk az ő gyermekeivé, valóságos kis Krisztusokká; s az igazi Húsvét, amikor meghalva a bűnnek a Szentlélekben új életre támadtunk. 

 

Nem a világból valók vagyunk, mégis a világban élünk, s ez a világban való létünk sincs a Szentlélek nélkül. Hiszen nemcsak az efezusi egyház elöljáróira érvényes, hogy a Szentlélek rendelte őket testvéreik szolgálatára, hanem minket is a Szentlélek küld a ránk bízottakhoz. A házasság szentségében férj és feleség arra kapnak küldetést, hogy a szeretet állandó Pünkösdjét ajándékozzák egymásnak és gyermekeiknek. A pap a szentmisében, az igehirdetésben és minden szentségkiszolgáltatásban a Szentlelket hívja és őt közvetíti a híveknek. A szerzetes pedig, aki fogadalmai által a Szentlélek tulajdonává válik, prófétai odaadásán keresztül ragyogtatja fel Pünkösd titkát. 

 

A világban való létünk tehát nem áll ellentétben istengyermeki, szentlelkes életünkkel, hiszen magának a létezésnek is pünkösdi struktúrája van. A Szentlélek az a kapocs, amely Istenhez és egyben Isten ajándékához, a világhoz kapcsol bennünket. Őbenne valósul meg, amit Szent Pál ír a korintusiaknak: „Minden a tiétek, ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené!”

 

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Lelki Morzsák. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting