Lelki Morzsák

Nyomtatás
Megjelent: 2013. szeptember 13. péntek

Ima:

Urunk, Jézus  Krisztus!  Taníts  minket arra,  hogy  óvatosak  legyünk  az evilági javakkal és kincsekkel  kapcsolatban, mert könnyen rabul  ejthetik szívünket és eltéríthetnek minket törvényeid útjától! Segíts minket,  hogy le tudjunk  mondani mindenről  azért, hogy  megtaláljuk igazi  kincsünket, Téged, aki lelkünk  üdvösségét akarod, és  rátaláljunk a te  szeretetedre, amely életünk igazi és teljes boldogságát jelenti.

Lelki útravaló a mai napra

Május 16.

A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram halld meg hangomat!

Örömmel mondjátok és hirdessétek:
az Úr megváltotta népét! (Ézs 48,20)

Dicsőítsétek és mondjátok neki:
milyen félelmetesek tetteid!
Halljátok mindnyájan, ti istenfélők,
hadd mondjam el, mit tett velem!
Hozzá kiáltottam, és ő meghallgatott,
meghallgatta imádságomat.
Az Úr nem tagadta meg kérésemet,
kegyelmét nem vonta meg tőlem. (Zsolt 66)

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak
és a Szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön-örökké. Ámen.

Örömmel mondjátok és hirdessétek:
az Úr megváltotta népét!

Krisztus mondja: Most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. (Jn 16,22)


János evangéliumának ezen részében már elközelgett Jézus Krisztus passiója és halála, de a tanítványok még mindig nem érti k, hogy miről is van szó. Értetlenkedve hallgatják Jézus profetikus szavait, aki itt saját halálára és feltámadására utal. Azt hangsúlyozza, hogy ezt az örömöt, a feltámadás örömét senki sem veheti el tőlük. Annak biztos tudatát, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem Krisztus megváltása által legyőzhetővé vált a halál számunkra is. Ez az öröm nem vehető el senkitől, aki egyszer meghallotta. Ez az evangélium, örömhír átformálta a történelmet és az emberiség további jövőjét. Erről az örömhírről tettek tanúbizonyságot a mártírok, amikor az evangélium igazságáért, Krisztus nevéért vállalták a halált, hiszen tudták, hogy az ő életüket így nem lehet elvenni.

Istenem, te végtelenül nagy vagy és minden dicséretre méltó. Hatalmad és bölcsességed is végtelen. Mégis dicsérni merünk téged, mi porszememberek. Teremtésed kicsiny lénye az ember, aki a halállal van eljegyezve, és mégis tudja, hogy téged bánt meg, ha bűnt követ el, noha azt is tudja, hogy te minden kevély ségnek ellenállsz. Te azt akarod, hogy boldog szívvel dicsérjünk téged; hisz magadnak teremtettél minket. Ezért nyugtalan a szívünk, míg meg nem nyugszik benned. (Augustinus)


Uram, ígéreted hatalmas és emberi ésszel fel sem fogható, kegyelmed viszonozhatatlan. Köszönöm, hogy részesülhetek belőle még akkor is, ha nem mindig értem. Add, hogy ennek az örömhírnek a tudatában tudjam élni az életemet, és mások felé is az evangéliumok igazságát sugározzam! Ámen.

Lelki útravalónk a Nyitott ajtó 1-2. c. könyvekből való.

 

Egy gondolat - mára:

 

Isten keresztülvisz bennünket a viharos vizeken a béke felé.

(Luis Alberto Jones Chubut, Argentína)

     

Elmélkedés 1 (Regnum Christi):

 

A világ teremtése előtt szeretett minket

2013. május 16. Húsvét hetedik hete – csütörtök

P. Paul Campbell

 

Jn 17, 20-26

De nem csupán értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő szavuk által hinni fognak bennem, hogy mindnyájan egy legyenek; ahogyan te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, átadtam nekik, hogy egy legyenek, ahogyan mi egy vagyunk. Én őbennük, te énbennem, hogy tökéletesen egy legyenek, hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, mint ahogy engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy ők is, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ teremtése előtt. Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg téged, de én ismertelek téged, és ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük a nevedet, és meg is fogom ismertetni, hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én őbennük.''

 

Bevezető ima: Uram, köszönöm az időt, melyet veled tölthetek. Szeretlek téged. Annyi mindent adsz nekem! Annyira szeretsz, hogy ember lettél, hogy szenvedhess és meghalhass értem. Segíts, hogy úgy szeresselek, ahogyan Te szeretsz engem!

 

Kérés: Uram, növeld a szeretetedbe vetett hitemet!

 

1. Isten a szeretet. János az első levelében mondja, hogy Isten maga a szeretet. Az Atya már a világ teremtése előtt szerette a Fiút. A Szentháromságon belül az élet és a szeretet tökéletes megosztása valósul meg. A Fiú megtestesülése után is az Atya szeretetében maradt. Jézus megkeresztelkedésénél az Atya a Fia iránti szeretetéről beszélt: „Ez az én szeretett Fiam” (Mt 3, 17). A színeváltozásnál pedig megismételte szeretetének jelét: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!” (Mt 17, 5). Ezekben az eseményekben az Isten belső élete mutatkozik meg.

 

2. Isten megosztja velünk életét. Isten arra teremtett minket, hogy osztozzunk a Szentháromság szeretetteljes közösségében. Az Atya terve, hogy szeretetből részesítsen minket a Szentháromság szeretetében. A Fiában akar szeretni minket, az Atya örök szeretetével. Ha csak egy parányi cseppet is meg tudnánk sejteni ennek a szeretetnek a valóságából, akkor megváltozna az életünk. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát elküldte a világba (vö. Jn 3,16). Ez a szeretet a szíve az egész világegyetemnek.

 

3. Isten szeretete bennünk. Isten a szeretet; és ha bennünk van, akkor szeretetként van jelen bennünk. Isten belénk árasztja szeretetét, maga költözik szívünkbe. Megosztja velünk életét és szeretetét. Ez a szeretet, amelyet rajtunk keresztül akar átadni másoknak. Jézus átadta apostolainak a szeretetet, amelyet az Atyjától kapott, majd elküldte őket, hogy folytassák a munkát és megosszák ezt a szeretetet az egész emberiséggel. Gondoljunk a ma emberére, aki egyedül van, aki elveszett, szomjazza a szeretetet és az odafigyelést. Nem tudja, hogy Isten örök szeretettel szereti őt, és nem tudja, hogy személyesen, bensőségesen, mélyen és tökéletesen szeret öröktől fogva. Nem tudja, hogy ez a szeretet adta neki az életet, és ez a szeretet tartja életben. Az embereknek szükségük van Isten szeretetének örömhírére. Ez a mi küldetésünk.

 

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom segíts, hogy megosszam a körülöttem élőkkel szeretetedet! Ne engedd, hogy csak magamra és az életkörülményeimre figyeljek! Szükségem van rád. Szükségem van szeretetedre, és sok más embernek is szüksége van erre. Ezért kell szeretnem, ezért kell átadnom magamat a Te munkádnak; de folyamatosan szükségem van a segítségedre és támogatásodra.

 

Elhatározás: Ma elmondom valakinek, hogy Isten szereti őt.

 

Forrás: Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
 
Elmélkedés 2 (Barsi Balázs):

 

Húsvét 7. hete - csütörtök

 

ApCsel 22,30; 23,6-11

(…) Mivel Pál tudta, hogy egy részük a szadduceusok közül, a többi pedig a farizeusok közül való, felkiáltott a főtanácsban: „Férfiak, testvérek! Farizeus vagyok, és farizeusok fia! A reménység és a holtak feltámadása miatt állok törvény előtt.” Mihelyt kimondta ezt, nézeteltérés támadt a farizeusok és a szadduceusok között, és a sokaság megoszlott. A szadduceusok ugyanis azt mondják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek; a farizeusok pedig mindkettőt vallják. Lett erre nagy lárma. A farizeusok közül ugyanis néhányan felálltak, és harciasan kijelentették: „Semmi rosszat sem találunk ebben az emberben! Lehet, hogy lélek vagy angyal szólt hozzá.” Mivel a vita elfajult, az ezredes attól tartott, hogy szétszaggatják Pált. Kiadta tehát a parancsot, hogy a katonák jöjjenek le, ragadják ki közülük, és vigyék a várba. (…)

 

Jn 17,20-26

„De nem csupán értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő szavuk által hinni fognak bennem, hogy mindnyájan egy legyenek; ahogyan te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, átadtam nekik, hogy egy legyenek, ahogyan mi egy vagyunk. Én őbennük, te énbennem, hogy tökéletesen egy legyenek, hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, mint ahogy engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy ők is, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ teremtése előtt. Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg téged, de én ismertelek téged, és ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük a nevedet, és meg is fogom ismertetni, hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én őbennük.”

 

Amikor Jézus azt kéri, hogy mi is úgy legyünk őbenne, amint ő az Atyában van, valójában a Szentlélek kiáradásáért imádkozik, aki mint mindig, most is rejtetten van jelen, s aki egyedül képes az igazi egységet megvalósítani közöttünk. De nem csupán megvalósítja a Krisztus nevében megkereszteltek egységét, hanem feltárja a krisztusellenes világ megosztottságát is. Szent Pál a mai Olvasmányban a Szentlélek sugallatára – aki Jézus ígérete szerint segítségünkre siet szorult helyzetünkben és megtanít arra, mit kell mondanunk – egyetlen mondatával rátapint az ellenfelei közti ellentétre, és szembefordítja őket egymással. Az ő egységük csupán a felszínen létezik: mindössze az köti őket össze, hogy Jézus ellen vannak – mint ahogy Pilátus és Heródes is jó barátok lettek Jézus elfogatása után –, a mélyben azonban ellentmondások feszülnek közöttük.

 

A mai nap szentje, Cortonai Szent Margit példája arról tanúskodik, hogy az egyes ember életének megosztottságát is a Szentlélek tárja fel, majd szívét újjáteremtve képessé teszi arra a szeretetre, mellyel az Atya szereti a Fiút. Margit árván maradt cselédlányként egy nemesember szeretője lett, gyermeke is született tőle, majd gazdája hirtelen halála után, annak oszladozó tetemét látva tárult fel előtte addigi életének hiábavalósága. Szívbéli töredelem, őszinte bűnbánattartás és életgyónás után kérte felvételét a ferences harmadik rendbe, ahol kemény vezeklő életmódot folytatott, és gyakorolta az irgalmasság cselekedeteit. Élete vége felé hallotta az Úrtól: „Te tiszta lettél a tisztaság iránti szereteted miatt, ezért a szüzek közé helyezlek téged.”

Engedjük át magunkat mi is a Szentlélek tisztítótüzének! Égő fájdalommal jár, amikor rátapint lelkünk betegségére, de csak ő tudja azt meggyógyítani, s a bűn csábításától s a kárhozat lángjaitól megmentve beemelni a Szentháromság egy Isten életközösségébe.

 

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Lelki Morzsák. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting