Lelki Morzsák

Nyomtatás
Megjelent: 2013. szeptember 13. péntek

Ima:

Urunk, irgalmas Isten,  adj nekünk alázatosságot,  reményt és erős  hitet! Add hogy a szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket. Segíts  egymáshoz tiszta szeretetben  közelednünk,  mert  ez  minden  parancs  foglalata  és beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés fiai lehessünk, és így méltók legyünk rá, hogy boldognak nevezzen minket szent Fiad!

 

Lelki útravaló a mai napra

Május17.

Nyisd fel a szemem hálaadásra, Uram!

Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izráel: Rejtve van a sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. (Ézs 40,27)


Olvastam egy könyvet a hangyák életéről. A kutató, aki a témával foglalkozik, életéből addig 30 évet töltött e kis lények vizsgálatával. Gyermekként már figyelte őket, feladatokat adott nekik, mérte a reakció-idejüket, a problémamegoldó képességüket. Felnőttként sem tudta másként elképzelni az életét, a hangyák kutatója, ismerője lett. Mikor ennyi idő után megkérdezték tőle: mégis mi az oka ennek a különös, kitartó érdeklődésnek, elgondolkodott. A riporter azt várta, hogy valami olyan megdöbbentő tudományos felfedezésről hall majd a válaszban, ami továbbvezetheti a szakmai beszélgetést. A felelet azonban megdöbbentő volt: sokszor gondolok arra, hogy ők (mármint a hangyák), mit látnak belőlem, hogyan érzékelik a világot. Kicsit mi is időnként ebből a "hangyapersp ektívából" vizsgáljuk Istenünket. Időnként, mintha mi is tornyot építenénk Urunk vizsgálatára, mint Bábel tornyának építői. Ha így teszünk, rossz úton járunk. Urunk nem kutató, akit szórakoztat életünk, aki mint valami idomár, azzal foglalkozik, hogy felülről, biztonságos távolból ugráltat minket. Szerető Atyánk ő, akiben bízva, benne reménykedve járhatjuk életünk "hangya-útjait", tudjuk, megsegít minden bajban, hiszen annyira szeret, hogy Fiát adta értünk.

Isten mindig készséges, de mi nem. Isten közel van hozzánk, de mi távol vagyunk tőle. Isten belül van, mi kívül. Isten otthon van bennünk, és mi idegenek vagyunk. (Eckhardt mester)


Úristen, mennyei Atyánk! Tőled kapunk szüntelenül mindenféle jót bőséggel, és te őrizel meg minket kegyelmesen naponként minden gonosztól. Kérünk téged, add nekünk Szentlelkedet, hogy mindezt teljes szívünkkel, igaz hitben felismerjük, és kegyes jóságodért s irgalmadért hálát adjunk most és örökké. Jézus K risztusért, a te Fiadért, ami Urunkért. Ámen. (Luther)

Lelki útravalónk a Nyitott ajtó 1-2. c. könyvekből való.

 

Egy gondolat - mára:

 

Krisztus testének minden tagja értékes.

(Karenn Voorhees Kansas, USA)

     

Elmélkedés 1 (Regnum Christi):

 

Szeretsz-e engem?

2013. május 17. Húsvét hetedik hete – péntek

P. Paul Campbell

 

Jn 21, 15-19

Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétert: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Ő azt felelte: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!” Majd másodszor is megkérdezte: „Simon, János fia, szeretsz-e engem?” Azt felelte: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” Aztán harmadszor is megkérdezte: „Simon, János fia, szeretsz-e engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte őt: „Szeretsz-e engem?”, és azt felelte: „Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek!” Ekkor így szólt: „Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony mondom neked: amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. Ha azonban megöregszel, kiterjeszted kezeidet; más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod.” Ezt pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fogja megdicsőíteni az Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: „Kövess engem!”

 

Bevezető ima: Uram, segíts, hogy félretegyem minden aggodalmamat és nyugtalanságomat! Segíts, hogy csak a Te jelenlétedre figyeljek! Segíts, hogy meghalljam a hangodat, amely a szívem mélyén szól! Segíts, hogy megértsem és megtegyem, amit kérsz tőlem!

 

Kérés: Uram, segíts, hogy szenvedélyesebben szeresselek és szolgáljak neked!

 

1. Szeretsz-e engem? Ez a jelenet a feltámadás után játszódik. Péter háromszor tagadta meg az Urat a Kálváriára vezető úton, de Krisztus iránta való szeretete nem változott. Ez adott erőt Péternek, hogy ellenálljon az elkeseredés és az elkedvetlenedés kísértésének. Jézus félrevonta Pétert, hogy kérdezzen tőle valamit. Nem azért kérdez, mert kíváncsi a válaszra, hanem azért, hogy segítsen Péternek észrevenni a szeretetet, amelynek mélyen gyökeret kell vernie az ő életében is. Krisztus Péter iránti szeretetének kell a legbiztosabb ponttá, meggyőződéssé válnia Péter szívében, ez fogja arra ösztönzi őt, hogy teljesítse feladatát az Egyházban. Milyen az én Krisztus iránti szeretetem? Ez a szeretet-e a fő szenvedélye az életemnek?

 

2. Legeltesd juhaimat! A Jó Pásztor más pásztor után néz, aki vigyáz nyájára. Ez nyugtalanítja őt mennybemenetele előtt. Olyan pásztorokat akar, akik elmennek, megkeresik az elveszett bárányt és vállukra veszik. Ma is sok elveszett bárány van az én környezetemben is, akinek szüksége van útmutatásra és vezetőre. Szeretem-e Krisztust? Kész vagyok-e az életemet is feláldozni a nyájért, amelyet Ő bízott rám?

 

3. Kövess engem! Krisztus meghívja Pétert, hogy kövesse őt a keresztúton. Milyen más volt ezt hallani a feltámadás után. Krisztus előtte is meghívta követőit, hogy apostolok legyenek, vegyék fel keresztjüket és kövessék őt. De ez valami elvont dolgot jelentett számukra. Egészen Nagypéntekig nem értették miről beszél. Később azonban minden tiszta és világos lett. Péternek a vértanúságban kellett követnie Krisztust. Csak a szeretet tette erre képessé.

 

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, segíts, hogy szeresselek téged! Teljes szívemből, teljes lelkemből és minden erőmmel szolgálni akarlak. Add nekem a Te szeretetedet! Ültesd mélyen a szívembe, hogy én is úgy szerethesselek téged, ahogyan Te szeretsz engem! Adj erőt, hogy legyőzzem a félelmeimet és adj erőt, hogy mérlegelés nélkül tudjam átadni magam neked és a küldetésnek, amelyet rám bíztál!

 

Kérés: Ma valamilyen áldozatot hozok a tisztítótűzben szenvedő lelkekért.


Forrás: Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
 
Elmélkedés 2 (Barsi Balázs):

 

Húsvét 7. hete - péntek

 

ApCsel 25,13-21

(…) Fesztusz említést tett a királynak Pálról: „Félix itt hagyott egy fogoly férfit, akinek dolgában a zsidók főpapjai és vénei hozzám fordultak, amikor Jeruzsálemben voltam, és követelték az elítélését. Azt feleltem nekik: A rómaiaknak nem szokásuk, hogy elítéljenek valakit, amíg a vádlottat nem szembesítették vádlóival, és lehetőséget nem adtak neki az önvédelemre, hogy a bűntettek alól tisztázza magát. (…) A vádlók előálltak, de (…) csak holmi vitás kérdéseik voltak ellene a vallásuk dolgában, és valami meghalt Jézust illetően, akiről Pál azt erősítgette, hogy él. Mivel pedig én nem igazodom el az efféle kérdésben, azt mondtam, hogy akar-e felmenni Jeruzsálembe, hogy ezek ott ítélkezzenek felette. Pál azonban fellebbezett, hogy a császár ítélkezzen fölötte, őrizetben tartottam, amíg el nem küldöm a császárhoz.”

 

Jn 21,15-19

Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétert: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Ő azt felelte: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!” Majd másodszor is megkérdezte: „Simon, János fia, szeretsz-e engem?” Azt felelte: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” Aztán harmadszor is megkérdezte: „Simon, János fia, szeretsz-e engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte őt: „Szeretsz-e engem?”, és azt felelte: „Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek!” Ekkor így szólt: „Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony mondom neked: amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. Ha azonban megöregszel, kiterjeszted kezeidet; más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod.” Ezt pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fogja megdicsőíteni az Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: „Kövess engem!”

 

A Pünkösd előtti utolsó két napon a két főapostolt állítja elénk a Szentlélek, hogy ők legyenek Krisztus végsőkig kitartó követésében példaképeink. Pálnak a császárhoz való fellebbezésével kezdetét veszi utolsó útja, mely a vértanúságba vezet. Péternek maga Jézus jövendöli meg, hogy vértanúhalállal dicsőíti meg az Istent. Mire azonban Rómába érnek, mártírhaláluk színhelyére, már nem csupán követői Krisztusnak, hanem egyben megjelenítői is. Ahogy Szent Pál mondja: „Élek én, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem.” Péter pedig halála módjában hasonul Urához: „Ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat” – ahogy ő szélesre tárja karjait a kereszten. Ebben a tökéletes azonosulásban a megfeszített és feltámadott Krisztus iránti szeretetük elnyeri teljességét. Többé már nem csupán Jézus nyomában járnak, hanem élő tabernákulumként hordozzák jelenlétét.

 

Pünkösdnek ez a végső értelme és célja: a Szentlélek nemcsak Krisztus követőjévé tesz, hanem magává Krisztussá akar alakítani bennünket. Jézus Krisztus a Szentlélekben jött vissza, hogy bennünk és általunk legyen jelen a világban. Testével táplál az Eucharisztiában és Lelkével éltet, hogy mi az ő Testévé, szentségi jelévé formálódjunk. Valamiképpen minket akar élő ostyává változtatni, hogy embertársaink számára az ő jelenlétének ne csak hirdetői, hanem hordozói is legyünk, ahogy a mai nap szentje, a ferences Baylon Szent Paszkál, akinek egész élete az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztus körül forgott.

 

Isten szentjei azonban bizonyos tekintetben még az Eucharisztiánál is nagyobb ajándék az Egyháznak és általa a világnak. Az Oltáriszentség ugyanis megszűnik az utolsó napon, Krisztus rejtőző jelenlétét a színről színre látás váltja fel, a szentek azonban megmaradnak, s közösségükben Krisztus jelenléte dicsőségesen kinyilvánul és tökéletes fokra emelkedik.