Lelki Morzsák

Nyomtatás
Megjelent: 2013. szeptember 13. péntek

Ima:

Uram, nem azért hívsz követésedre, mintha szükséged volna  szolgálatunkra, hanem egyedül azért, hogy üdvösségünkről gondoskodj. A te követésed, Uram, azt jelenti, hogy részesedünk az üdvösségben, fényed követése pedig,  hogy felfogjuk világosságodat.  Szolgálatunk nem  ad neked  semmit, mert  neked nincs  szükséged  az  ember  szolgálatára;  mégis,  azoknak,  akik   téged szolgálnak és követnek,  életet, romolhatatlanságot és  örök életet  adsz. Amint neked, Uram, nincs szükséged semmire, nekünk annyira szükségünk  van a veled való közösségre. A mi dicsőségünk nem más, mint hogy hűségesen  és szilárdan kitartsunk szolgálatodban. Szent Iréneusz

 

 Lelki útravaló a mai napra

Május 22.

Mindenható mennyei Atyánk, szereteted segítsen abban, hogy betöltsük ezt a parancsolatot: Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! Ámen.

Vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak. (Ef 4,25)


A hazugság felforgatja az életet, és pont úgy forgat, hogy a szeretet kihulljon abból a világból, amiben élünk. Ki tenné fel életét olyasvalamire, ami hazugságra épül? Nem a legnagyobb önbecsapás az is, ha nem akarjuk a felforgató elemeket észrevenni? Szeretet és hazugság - értelme a létezésnek és becsvágy. Mert mi másból állna a hazugság, mint önzésből, saját érdekünk védelméből. A hazugság sírva fakaszt, megkeserít. Az a gyanta, ami hosszú időn keresztül képződik, majd kegyetlenül megkövül, lehúzza a szívet, a lelket. Az az ember már nem mer más szemébe nézni. De ha csak magának ártana! ?Segítség! Kiáltja a mellette álló másik. Többszörös seb a hazugság a más iknak. Amit előtte a szeretet kapcsolt össze, a hazugság sebet ejt azon. Sebet ejtesz a másikon a hazugsággal, a legnagyobb seb pedig az, ahogy ezzel megfosztod őszinte önmagad a másiktól, az őszinte embert, aki szeretni tudna. Tagjai vagyunk egymásnak, nem tehetünk semmit felelőtlenül. Az óember hazugságai, az önző (becs)vágyak hazugságai, a hazug szemek vaksága?
Krisztus erre kínálja fel: tessék itt van az út az élethez, a szeretethez, mely összerakja a hazugságok miatt darabjaira hullott embert. Vessétek le a régi élet szerint való óembert (?), újuljatok meg lelketekben és elmétekben. (Ef 4,22-23)

Együtt sírunk és együtt öleljük át egymást, a teremtő Isten boldogságában, aki azért jött el, hogy barátunk legyen és megmentsen bennünket. (Bruno Ferrero)Uram, Jézus, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy meglássuk az utat, melyet te kínálsz nekünk óemberünk levetéséhez. A hazugság rombol, de te rakj össze és újíts meg minket. Ámen.

Lelki útravalónk a Nyitott ajtó 1-2. c. könyvekből való.

 

Egy gondolat - mára:

 

A felfogások változhatnak, de Isten állandó. 
(Patricia A. Simmons Missouri, USA)

 

Elmélkedés 1 (Regnum Christi):

 

Buzgó szívvel tenni a jót

 

2013. május 22. Évközi hetedik hét – szerda

Szent Rita, szerzetesnő

P. Edward Hopkins LC

 

Mk 9,38-40

Egyszer János ezekkel a szavakkal fordult Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött a nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem tartozik közénk.” Jézus így válaszolt: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni. Aki nincs ellenünk, az velünk van.”

 

Bevezető ima: Uram Jézus! Hiszek benned. Hiszek irántam való jóságodban és szeretetedben. Hiszek az Oltáriszentségben, mely által kenyérré – a szeretet rabjává – lettél, hogy jóra taníts engem. Bízom abban, hogy megtanítasz megbocsátani, áldást mondani úgy, ahogyan Te teszed. Szeretlek Uram, még több imádsággal és jócselekedettel akarlak szeretni. Szűzanyám, taníts meg engem olyan teljes szívvel szeretni, mint ahogyan a te Fiad szeret!

 

Kérés: Uram, alakítsd a szívemet a Te szíved szerint!

 

1. A mennydörgés fia. Az ifjú apostol zabolátlan szenvedéllyel mondja: „Megtiltottuk neki”. Nyilván előbb cselekedtek, és csak később kérdezték meg Jézust. Miért tették azt? Azért, amiért mi is gyakran lépünk fel így – a szenvedélyes igazságérzet hajt. Tudjuk, vagy azt hisszük, tudjuk, hogy mi a helyes. „Senki se lépjen ki a sorból, különben majd meglátjátok, mi lesz!” Ráadásul ez az ember „nem tartozik közénk”, így ne merjen a nevedben cselekedni! Miben téved a „mennydörgés fia”? Abban, hogy a jó cselekedet mindennél fontosabb. Milyen sokszor mondok én is gyorsan ítéletet anélkül, hogy jól ismerném a helyzetet és előbb Jézust kérdezném!

 

2. A jóság evangéliuma szerinti ítélet. Jézus azonnal meghozza a kedvező döntést. Az Ő nevében csak az tud nagy tetteket véghezvinni, aki Isten jóságát hirdeti. Jézus azonban mélyebbre is lát, túl az érvek logikáján. A tetteket a szív jóságán keresztül vizsgálja. Ítéletét mindig befolyásolja az, hogy mindenkiben a legjobbat keresi. Minden cselekedetet a szeretet határozza meg számára. Ezért dicséri az asszonyt, aki könnyeivel mossa és hajával törli meg a lábát, ezért gyógyítja meg a háztetőn keresztül leengedett bénát, ezért fogadja el a vámszedőt, aki a fügefára mászott fel, hogy lássa Őt. Vajon én is a szeretet evangéliuma szerint ítélkezem mások felett, vagy inkább a hibákat keresem? Mennyire hat ösztönös lépéseimre az, hogy megtapasztaltam Krisztus szeretetét?

 

3. Vele vagy ellene? Jézus itt az ítélkezés egyszerű elveit rögzíti. Ha valaki nem fordul ellenünk, akkor tekintsük őt velünk valónak. Küzdjünk azért, hogy mind többen legyenek „velünk”. „Hidd el mindazt a jót, amit hallasz, és csak azt a rosszat hidd el, amit magad látsz!” A jó feltételezése ellentétes a hajlamunkkal, hogy csekély bizonyítékok alapján is ítélkezzünk és rosszat mondjunk másokról, és csak sokkal több bizonyíték alapján vagyunk hajlandók jót feltételezni az emberekről. Az a dolgom, hogy Krisztus Testének tagjaiban a rút vonásokat keressem? A jó ember a jóság szemüvegén át néz. Miért van az, hogy nem vagyok képes mentséget találni más emberek hibáira vagy gyengeségére? Miért olyan könnyű rosszat mondani másokra, rámutatni hibáikra, rágalmazni, pletykálkodni? Nem lehet, hogy mindennek oka az, hogy én szívem kicsinyes és zsugori?

 

Beszélgetés Krisztussal: Uram add, hogy az én szívem is csordultig legyen tele szeretettel, mint a tied! Segíts, hogy ösztönös reakciómat, bizakodásomat, szenvedélyemet mindig a szeretet és jóakarat vezesse! Nyisd fel szememet, hogy hittel lássam, amint Te működsz az emberekben, bárhová is valók, bármilyen valláshoz tartoznak. Segíts, hogy elvessem személyes és felületes előítéleteimet, és a jót feltételezzem az emberekben! Jóságommal, folytonos jóakaratommal és jótetteimmel szeretném megnyerni a lelkeket a Te Országodért vívott harcban.

 

Elhatározás: Minden olyan gondolatomat, amit a szeretet hiánya vezet, két szeretet teljes gondolattal teszem jóvá. Minden olyan szót, amelyet szeretet nélkül ejtek ki, két őszinte szeretettel teli szóval teszek jóvá.

 

Forrás: Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
 
Elmélkedés 2 (Barsi Balázs):

 

Évközi 7. hét - szerda

 

Sir 4,11-19

Akkor engedelmes fia leszel a Fölségesnek, s ő anyádnál is jobban megkönyörül rajtad! A bölcsesség életet lehel fiaiba, oltalmába fogadja azokat, akik keresik, s előttük jár az igazság útján. Akik szeretik, az életet szeretik, akik virradatkor keresik, kegyelmet találnak nála. Akik megragadják, azoknak élet jut osztályrészül; ahová belép, ott áldásban részesít Isten. Akik szolgálnak neki, a Szentnek szolgálnak, akik szeretik őt, azokat Isten is szereti. Aki hallgat rá, népek fölött ítélkezik, aki figyel rá, biztonságban lakik. Aki bízik benne, el is nyeri, és utóda bizton birtokolja; mert kísértően jár el vele, s előbb próbára teszi őt; félelembe, rettegésbe ejti és megkísérti, fenyítése sanyarúságával sújtja őt, amíg csak ki nem próbálja gondolkodását, és meg nem bízik benne.

 

Mk 9,38-40

Ekkor János azt mondta neki: ,,Mester! Láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöt űz, de nem követ minket. Megtiltottuk neki.” Jézus azt felelte: ,,Ne tiltsátok meg neki! Mert senki, aki az én nevemben csodát tesz, nem fog engem egyhamar szidalmazni. Hiszen aki nincs ellenetek, veletek van.”

 

Keresni és megtalálni az örök Bölcsességet, Jézus Krisztust annyi, mint életünket megtalálni, mert benne teremtett minket az Atya. Nélküle nem is lehetnénk valódi önmagunk.

 

Virradatkor: ez jelenti az emberi élet virradatát, a kamasz- és ifjúkort, amikor keresni kezdi az ember élete értelmét, célját. De jelenti a hajnali órákat is, amikor egyedül Jézusért és Jézus miatt kelünk fel, megrövidítve pihenésünket, hogy vele legyünk, kutatva és fürkészve az Írásokat, melyekben róla van szó, s melyekben örök életet találunk. Ha ébrenlétünk első perceit, öntudatunk visszanyerésének legfrissebb óráit az örök Bölcsesség keresésére szánjuk, ez oda fog vezetni, hogy egész életünk az ő irányítása alá kerül.

 

De nem elég keresni és megtalálni, pontosabban szólva engedni, hogy minket megtaláljon, vele is kell tartani az úton, mely előbb sötét és szenvedésekkel teli, később azonban ragyogóvá és örömtelivé válik. Ilyen volt a mai nap szentjének, Szent Ritának az útja, aki Isten országának készült szentelni magát, de szülei kívánságára férjhez ment egy nemesi származású, ám vad természetű férfihoz. Úgy élt férje mellett annak haláláig, hogy szó nélkül viselte annak hirtelen haragját, durvaságát, s azt mindig szeretettel viszonozta. Meg is lett az eredménye: a férfi lassacskán átalakult, megszelídült, mert Rita hite átsugárzott rá.

 

Nem szabad megrémülni a belső tisztulást hozó szenvedésektől, melyek szükséges velejárói annak, hogy lelkünk krisztusi méretekre tágul. Ha végleg őbenne horgonyzunk le, ez belső békességet és szilárdságot ad életünknek, s többé nem mi akarjuk megítélni, hogy ki az, akinek köze lehet Krisztushoz, és ki az, aki nem méltó hozzá, hanem válogatás nélkül sugározzuk az ő végtelen isteni szeretetének fényét mindazokra, akikkel csak találkozunk.

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Lelki Morzsák. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting