Lelki Morzsák

Nyomtatás
Megjelent: 2013. szeptember 13. péntek

Ima:

Add  Uram,  hogy  minden  dolog  felé  rendezett  szeretettel   forduljak, elszakítva tekintetemet a földről és az ég felé fordítva; úgy használjam e világ javait, mintha  nem használnám.  Add, hogy  értelmem bizonyos  belső érzékével meg tudjam különböztetni azokat a dolgokat, amelyekre  szükségem van, azoktól, amelyek  csak élvezetemre szolgálnak,  hogy így az  átmeneti dolgokkal csak ideiglenesen foglalkozzam,  és csak a szükséges  mértékben, de ugyanakkor örök  vággyal öleljem  át az  örök valóságokat.  Clairvaux-i Szent Bernát

 

Lelki útravaló a mai napra

Május 28.

Uram, taníts imádkozni! Ámen.

Szüntelenül imádkozzatok! (1Thessz 5,17)Imádkozzunk: Hálával dicsérlek, örök Isten, naponként megújuló kegyelmedért. Napról napra meghosszabbítottad életemet. Napról napra megbocsátottad vétkeimet. Napról napra menedékem voltál. Nálad keresek most is menedéket, megfáradt testtel és megterhelt lélekkel.

Megfáradtam a múló világ rohanásában. Megfáradtam bűneim terhe alatt.

Megfáradtam a jó cselekvésében. Mert megfogyatkozott a hitem, és megfogyatkozott a szeretetem. Nálad keresek menedéket, örök Isten. Te nem fáradsz el a megbocsátásban. Te nem fáradsz el kegyelmed megújításában. Hadd tegyem le nálad bűneim terhét. Hadd pihenjen meg nálad a lelkem. Hadd merítsek nálad új erőt. Könyörgök hozzád, örök Isten, magamért. Ments meg a gonosz hatalmától. Ments meg a halál rémétől. Ments meg az örök haláltól. Könyörülj rajtam egyetlen fiadért. Könyörgök hozzád, örök Istenem, minden emberér t, azokért akik gonoszul cselekszenek,

azokért, akik a gonoszságtól szenvednek, azokért akik a halállal vívódnak. Könyörülj rajtuk egyetlen Fiadért. Könyörgök hozzád, örök Isten, az egész világért. Vess véget a gonosz rontásának, és állítsd fel országodat. Teremts új eget és földet, hogy minden térd meghajoljon előtted, és minden nyelv dicsérjen téged. Könyörülj a világon egyetlen Fiadért. Ámen. (EÉ 728. o.)

Légy velünk ígéreted szerint mindenkor! Ámen.

 

Lelki útravalónk a Nyitott ajtó 1-2. c. könyvekből való.

    

Egy gondolat - mára:

 

A szeretet túllát az emberi gyengeségen, hogy mindenkiben meglássa az istenarcot. 
(Matthew L. Reger Ohio, USA)

     

Elmélkedés 1 (Regnum Christi):

Egy bölcs befektetés

 

2013. május 28. Évközi nyolcadik hét – kedd

P. Todd Belardi LC  (Mk 10;28-31)

 

Ekkor Péter megszólalt: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.” Jézus így válaszolt: "Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, most ezen a világon otthont, testvért, anyát, gyermeket és földet - bár üldözések közepette -, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek elsőkből utolsók és utolsókból elsők.”

Bevezető ima: Uram, segíts veled imádkoznom! Taníts meg imádkozni! Bűn és szomorúság közepette jövök hozzád. Tisztítsd meg szívemet bűneimtől és tölts el egyre jobban kegyelmeddel!

Kérés: Uram, add, hogy örökké veled lehessek a mennyben!

1. Igazi szabadság. Szabadságunk megélése néha félelmetes lehet. Az igazi szabadság jelentése, hogy minden olyan dologtól el tudok szakadni, amelyek akadályoznak végső célom – Isten – elérésében. Ez azt jelenti, hogy akkor is az igazság szerint cselekszem, amikor amúgy nem akarnám vagy nincs kedvem hozzá. Ehhez fel kell adnom az érzéki örömökkel és büszkeséggel teli életet egy boldog és alázatos életért. Ez igen nagy árnak tűnhet, de a vetőmagnak el kell halnia, hogy gyümölcsöt teremjen. Isten a szabadság ajándékát pont ezért adta nekünk.

2. A szabadság szeretetet kíván. Az első alkalommal, amikor a tanítványok találkoztak Jézussal, azt akarták tudni, hogy hol lakik. Nagy meglepetésükre megtudták, hogy sehol sem, ugyanis „az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania.” (Lk 9;58). Krisztus a lelkekben élt, és most is ott él. Ez úgy volt lehetséges, hogy minden embert szeretett és szeret most is. A szeretetnek az a lényege, hogy Istenért és embertársainkért élünk.

3. A szeretet fizetsége. Amikor szeretünk, jutalmat nyerünk, mert a szeretet jutalma önmaga. A szeretet áldozatot kíván. Valamit félre kell tennünk Isten kedvéért, akkor is, ha úgy tűnik, hogy cserébe semmit nem kapunk. Valójában a szeretet végtelen jutalmat ad most és az örökkévalóságban. Sosem szabad alulbecsülnünk a szeretet és a mások számára belőle fakadó megtérés erejét: Jézus százszoros jutalmat ígér.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, tégy engem szereteted közvetítőjévé! Adj erőt szabadságommal bátran és nagylelkűen élni, magamról megfeledkezve és teljesen másoknak élve!

Elhatározás: Ma segítek valakinek, és nem várok cserébe semmit.

 

Forrás: Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
 

 Elmélkedés 2 (Barsi Balázs):

Évközi 8. hét - kedd

Sir 35,1-12

Aki megtartja a törvényt, olyan, mintha gyakran mutatna be áldozatot; békeáldozat, ha valaki ügyel a parancsokra, és távol tartja magát minden gonoszságtól. Vétségért engesztelő áldozat és bocsánatkérés a bűnért, ha valaki jogsértéstől tartózkodik. Lisztlángot áldoz, aki szeretetet tanúsít, és hálaáldozatot mutat be, aki alamizsnát osztogat. Az Úrnak tetsző adomány: otthagyni a gonoszságot, és engesztelés a bűnökért: tartózkodni a jogsértéstől. Ne jelenj meg az Úr színe előtt üres kézzel, mert Isten parancsa miatt kell történni mindezeknek. Az igaz áldozata juttat zsíros húst az oltárra, és gyönyörűséges illat az a Magasságbeli színe előtt! Kedves az igaz áldozata, meg nem feledkezik az Úr az ő emlékeztető áldozatáról. Jó lélekkel tiszteld Istent, és ne vonj el semmit kezed adományából! Minden adományodnál vidám legyen arcod, és örömmel ajánld fel tizedeidet! Úgy adj a Magasságbelinek, ahogy ő ad neked, add jó lélekkel, amennyire kezedből telik.

 

Mk 10,28-31

Ekkor megszólalt Péter: ,,Íme, mi mindent elhagytunk és követtünk téged!” Jézus azt felelte: ,,Bizony, mondom nektek: mindaz, aki elhagyta házát vagy testvéreit, nővéreit vagy apját, anyját, a gyermekeit, vagy földjeit értem és az evangéliumért, százannyit kap már most, ebben a világban: házakat, testvéreket, nővéreket, anyákat, gyermekeket és földeket, bár üldözések között; az eljövendő világban pedig az örök életet. Sokan lesznek elsőkből utolsók, és utolsókból elsők.”

 

A bűnbeesett Ádám Isten előli bujdokolása beépült a mi idegrendszerünkbe, tudattalan világunkba is, ezért az ókori és a modern pogányságot, vagyis azt a fajta vallásosságot, amelyet az ember alkot saját magának, tudathasadás uralja: benne az istentisztelet az imádásból és áldozatból áll, amely az istenséget illeti, de életének más területeit elzárja Isten elől, s nem enged neki beleszólást.

 

Ezzel szemben Isten igéje kinyilatkoztatja nekünk, hogy egész életünk, annak minden mozzanata nem csupán Isten szeme előtt folyik, hanem egyenesen istentiszteletté válik, ha az ő akarata szerint élünk. Erre utal Szent Pál apostol is Rómaiakhoz írt levelében, amikor arra hív fel, hogy adjuk testünket, azaz földi életünk élő, szent és Istennek tetsző áldozatul, szellemi istentiszteletül. Legfontosabb teendőnk tehát, hogy felszámoljuk a tudathasadásos állapotot keresztény életünkben. Hogy lelki életünk ne mindennapjaink egy vékony szelete legyen csupán, ahol megpróbálunk Isten dolgaival foglalkozni, s magunkat a legkedvezőbb színben feltüntetni, hanem életünk valamennyi területét, felszíni és mélyrétegeit egyaránt a Szentléleknek kiszolgáltatva, az ő vezetése alatt éljünk egészséges keresztény életet.

 

Akkor mi is megízlelhetjük azt a „százannyit”, melyet Jézus ígér a mai Evangéliumban, s melyet mindenkor megtapasztalnak azok a radikális Krisztus-követők, akiknek élete egyetlen hatalmas istentisztelet, a Lélekben felajánlott jó illatú áldozat. Igaz, nem ők szerepelnek a bulvárlapok szenzációhajhász híreiben, nem ők mosolyognak az óriásplakátok reklámfotóiról, s nem az ő életvitelüket állítják elénk példaként a háromszáz részes tévésorozatok, mégis csak az ő osztályrészük az igazán „teljes értékű élet”, mely igaz és meggyőző tanúságtétel Krisztusról, s a leghathatósabb, mert megcáfolhatatlan érv az ő igaza mellett kétezer év óta.

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Lelki Morzsák. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting