Lelki Morzsák

Nyomtatás
Megjelent: 2013. szeptember 13. péntek

Ima:

Urunk, Jézus Krisztus! Hisszük, hogy valóságosan és maradandó módon  jelen vagy az  Oltáriszentségben.  Hisszük,  hogy  a  szentáldozás  átváltoztató találkozás: a te szent  testeddé átváltozott kenyér átváltoztat,  átalakít minket. Azért járulunk  szentáldozáshoz, hogy magunk  is Krisztus  testévé váljunk. Hisszük,  hogy  a  szentáldozás  összeköt  minket  egymással  is. Egységet teremtő szentség  ez. Azáltal, hogy  te bemutatod áldozatodat  és önmagadat az  örök élet  kenyereként adod  nekünk, egy  új közösséget,  az Egyház élő közösségét hozod létre belőlünk. Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

 

 Lelki útravaló a mai napra

Június 2.

Csak téged kíván lelkem, Uram, téged!

Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halottidézőkhöz és jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek: Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek? (Ézs 8,19)Mai modern világunk számtalan formáját kínálja a bálványoknak, okkultizmusnak. Mindezek a kis babonákkal, a jóslással együtt megfertőzik az emberek életét. A mi lelkünket is megterhelhetik, és meg is terhelik gyakran. Egy történet így szól: Egy kislány hirtelen elveszítette édesapját, aki baleset következtében halt meg. Árván maradt, mert édesanyja már korábban meghalt. A faluba, ahol lakott, egy vándorcirkusz-társulat érkezett: bűvészek, mutatványosok és egy jósnő, aki azt hirdette magáról, hogy kapcsolatba tud lépni az elhunytakkal. A kislány azt remélte, hogy most beszélhet édesapjával. A jósnő becsapta a kislányt: trükk volt az egész a fényekkel és hangokkal; s nem is tudott beszélni halott apjával, c sak látni vélte alakját. Amikor rájött a lányka, hogy csalás az egész, nagyon csalódott lett, még inkább elkeseredett. Később megvigasztalódott, mert több rokona még élt, s ők nagyon szerették, befogadták. Ne keressük a kapcsolatot a halottakkal! Hiszen a mi Megváltónk, a mi szerető Istenünk élő Isten! Mit keresitek a holtak között az élőt? - hangzott a kérdés húsvétkor az angyalok szájából. Ne a jósokra hallgass, ne a babonákban higgy, hiszen az egyedül élő jóságos Isten szeretne a szívednek, gondolataidnak ura lenni! Hívd be a szívedbe, ővele lépj kapcsolatba, méghozzá szoros kapcsolatba!

Ő él, Ő él, Úr Jézus ma is él. Beszél velem és jár velem a keskeny ösvényen. Ő él, Ő él, üdvöt hozott nekem. Kérded, honnan tudom, hogy él: Mert él a szívemben! (A. H. Ackley)


Kérlek, mennyei Atyám, őrizz meg attól, hogy másban keressek nyugtot, békét. Köszönöm, hogy értem haltál, de feltámadtál, s mindennap elkísérsz vándorutamon, míg a mennybe f el nem viszel. Örökké légy áldott! Ámen.

Lelki útravalónk a Nyitott ajtó 1-2. c. könyvekből való.

    

Egy gondolat - mára:

 

A kedvesség ajtókat nyithat, hogy Istenről beszélhessünk. 
Foluke Bosede Ola (Oyo, Nigéria)

     

Elmélkedés 1 (Regnum Christi):

 

Egy étkezés, amire senki sem számított

2013. június 2. Krisztus Szent Teste és Vére (Úrnapja)

 

Lk 9,11-17

Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. Amikor a tömeg ezt megtudta, utánament. Ő magához engedte őket, beszélt nekik Isten országáról, és azokat, akiknek gyógyulásra volt szükségük, meggyógyította. A nap azonban már lemenőben volt, ezért a tizenkettő odament hozzá, és azt mondták neki: ,,Bocsásd el a tömeget, hogy a környékbeli falvakba és tanyákra menjenek, szállást vegyenek és ennivalót keressenek, mert itt puszta helyen vagyunk.'' Ő azonban azt mondta nekik: ,,Ti adjatok nekik enni!'' Azok ezt felelték: ,,Nincs több, mint öt kenyerünk és két halunk, hacsak nem megyünk el mi, és nem veszünk élelmet ennek az egész népnek.'' A férfiak ugyanis mintegy ötezren voltak. Ekkor azt mondta tanítványainak: ,,Telepítsétek le őket ötvenes csoportokban!'' Úgy is tettek, és letelepítették valamennyit. Akkor fogta az öt kenyeret és a két halat, az égre tekintett, megáldotta, megtörte, és tanítványainak adta, hogy adják a tömegnek. Mindnyájan ettek és jóllaktak. Azután fölszedték, ami utánuk megmaradt: tizenkét kosár maradékot.

 

Bevezető ima: Uram Jézus, megújítom hitemet, hiszen jelen vagy az Oltáriszentségben. Hiszem, hogy lejössz a mennyből minden misében, hogy velem legyél, és ott légy a tabernákulumban. Reményem forrása vagy. Segíts, hogy növekedjek az irántad való szeretetemben, és az Oltáriszentség iránti csodálatomban!

 

Kérés: Uram, add, hogy jobban értékeljem jelenlétedet az Oltáriszentségben!

 

1. Személy, nem tömeg. Képzeld el, amint Jézus tanítja a népet a Genezáreti-tó partján. A tó sötétkék, zöld dombok övezik és Urunk kitűnik fehér ruhájában. Én is ott lehetnék és hallgathatnám a szavait. Jézus szívére tekints és lásd, hogy a szeretetének, mely mindannyiunk fele irányul, nem elég, hogy beszéljen hozzánk és meggyógyítson minket! Szeretetét azzal akarja bizonyítani, hogy enni ad neked személyesen.

 

2. Igazi kenyér a mennyből. Jézus kívánsága, hogy megetesse a tömeget a tónál, végleg beteljesedik az utolsó vacsorán, amikor megalapítja az ünnepet, amiről az Egyház ma megemlékezik (Krisztus Szent Teste és Vére). A katekizmus 1374. pontja szerint az Eucharisztiában: „igazán, valóságosan és lényegileg jelen van a Mi Urunk, Jézus Krisztus lelkével és istenségével együtt az Ő teste és vére, és következésképpen az egész Krisztus." Krisztus szeretete nagyobb annál, hogy csupán öt kenyérrel és két hallal etetne meg engem, Ő saját testét és vérét adja.

 

3. Étel, hogy szent legyek. Előfordult veled akár egyszer is, hogy nem ettél egy napig, vagy akár csak nem reggeliztél? A nap végére gyengének érzi magát ilyenkor az ember. A Katekizmus 1394. pontja kimondja, hogy: „amint a testi táplálék az erők veszteségének pótlását szolgálja, az Eucharisztia úgy erősíti meg a szeretetet, amely a mindennapi életben hajlamos az elfáradásra." Krisztussal – táplálékunkkal az Eucharisztiában – semmi sem állíthat meg minket az életszentségért folytatott küzdelemben.

 

Beszélgetés Krisztussal: Szeretlek Uram az Oltáriszentségért – önmagad elajándékozásáért – hogy amikor semmit sem tudtál adni, saját testedet hagytad nekünk, ezzel szeretve minket mindvégig, Túlcsorduló szeretettel szeretsz, és ez eltölti a mi szívünket is szeretettel, hálával és tisztelettel.

 

Elhatározás: Amikor szentáldozáshoz járulok a mai napon, figyelmem Krisztusra összpontosítom, hogy meghalljam, mit kér tőlem.

 

Forrás: Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
 

Elmélkedés 2 (Barsi Balázs):

 

Úrnapja

 

Ter 14,18-20

Melkizedek, Szálem királya pedig kenyeret és bort hozott eléje, mert a fölséges Isten papja volt. Megáldotta őt, és így szólt: ,,Áldja meg Ábrámot a fölséges Isten, aki az eget és földet teremtette, és áldott legyen a fölséges Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet!” Erre ő tizedet adott neki mindenből.

 

1Kor 11,23-26

Mert az Úrtól kaptam, amit átadtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: ,,Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre!” A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt: ,,Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Tegyétek ezt, ahányszor csak isszátok, az én emlékezetemre!” Mert amikor ezt a kenyeret eszitek, és ezt a kelyhet isszátok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön.

 

Lk 9,11b-17

Amikor a tömeg ezt megtudta, utánament. Ő magához engedte őket, beszélt nekik Isten országáról, és azokat, akiknek gyógyulásra volt szükségük, meggyógyította. A nap azonban már lemenőben volt, ezért a tizenkettő odament hozzá, és azt mondták neki: ,,Bocsásd el a tömeget, hogy a környékbeli falvakba és tanyákra menjenek, szállást vegyenek és ennivalót keressenek, mert itt puszta helyen vagyunk.” Ő azonban azt mondta nekik: ,,Ti adjatok nekik enni!” Azok ezt felelték: ,,Nincs több, mint öt kenyerünk és két halunk, hacsak nem megyünk el mi, és nem veszünk élelmet ennek az egész népnek.” A férfiak ugyanis mintegy ötezren voltak. Ekkor azt mondta tanítványainak: ,,Telepítsétek le őket ötvenes csoportokban!” Úgy is tettek, és letelepítették valamennyit. Akkor fogta az öt kenyeret és a két halat, az égre tekintett, megáldotta, megtörte, és tanítványainak adta, hogy adják a tömegnek. Mindnyájan ettek és jóllaktak. Azután fölszedték, ami utánuk megmaradt: tizenkét kosár maradékot.

 

A mai ünnep szent olvasmányai rávilágítanak az Eucharisztia hármas misztériumára: az Isten fölsége előtti hódolatra, az engesztelő áldozatra és a szent lakoma valóságára. Az Úr vacsorája annak a hódolatnak és áldozatnak a gyümölcse, melyet Jézus az Atyának a kereszt oltárán bemutatott, ezért súlyos aránytévesztéshez, hitünk meggyengüléséhez vezet, ha ebből az összefüggésből kiragadva a szentmisét csupán ünnepi lakomának tartjuk.

 

A mi Urunk, Jézus azért árasztotta ki Egyházára a Szentlelket, hogy mindnyájunkat bevonjon az Atya előtti hódolatának és bűneinkért felajánlott szeplőtelen áldozatának kontextusába. Ez Pünkösd lényege: hogy belépünk Jézus örök istenfiúságának erőterébe földi életünket, a legmélyebben meghatározó teológiai összefüggésbe. Ezért nem mellékes az az emberi helyzet, amelyben az utolsó vacsora lezajlott, s ezért ismételjük meg minden szentmisén: „Azon az éjszakán, amelyen elárultatott…” Ez pedig azt is magában foglalja, hogy az eucharisztikus lelkületbe nemcsak az evangélium öröme, a szív tisztasága emel be, hanem a szenvedés is, szeretetünk visszautasítása, esetleg elárulása miatt, az a sajátos emberi és keresztény magány, melyet senkivel meg nem oszthatunk itt a földön, csak Istennek mondhatjuk el, egészen rábízva magunkat.

 

Az Eucharisztiát kezdettől fogva mint Krisztus megváltó művének foglalatát ünnepelte az Egyház, ezért minden valódi megújulásnak egyik, ha nem a legfontosabb eszköze az, hogy az Eucharisztia végtelenül törékeny, finom és gyöngéd misztériumát ismét a középpontba helyezzük. Hogy a mi életünk is az utolsó vacsora belső kontextusába emeltessék, az mindenekelőtt a Szentlélek műve bennünk, de nekünk is együtt kell munkálkodnunk vele azáltal, hogy a templomot, a liturgiát és életünket megtisztítjuk mindentől, ami méltatlan az Eucharisztiában jelen lévő Krisztushoz, áldozatainkat, szenvedéseinket, magányosságainkat és sebzettségeinket pedig egyesítjük az ő megváltó áldozatával, szenvedéseivel, magányával és sebeivel.

 

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Lelki Morzsák. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting