Lelki Morzsák

Nyomtatás
Megjelent: 2015. október 29. csütörtök

                             IMA  A  SZERZETESEKÉRT

 

      

                                2014 - MOCSA - 2015

 

1./ Ima:

 

Uram, kezet adtál nekünk, mi pedig  mindent meg akarunk vele ragadni.  Úgy

   szeretnénk  boldogok  lenni,  hogy  sokat  birtokolunk.   Szerencsétlennek

   érezzük  magunkat,  ha   a  javak  kezünkből   kihullanak,  ha   elvesztik

   ragyogásukat, ha megöregszenek, mint mi  magunk, és napról napra  fogynak.

   Add,  hogy  elvessük  a  túlzott  gondokat,  hogy  le  tudjunk  mondani  a

   legkedvesebbről is azért, hogy téged jobban birtokolhassunk.

   (G. Miller)

  

2./ Igenaptár:

 

 2015.10.29. csütörtök

 

   Ki ragadhat el minket Krisztus szeretetétől?

     __________________________________________________________________

 

   Róm 8,31b-39

 

   Mit mondjunk tehát mindezek után? Ha Isten velünk, ki ellenünk? Ő, aki

   tulajdon Fiát sem kímélte, hanem odaadta értünk, mindnyájunkért, ne

   ajándékozna vele együtt mindent nekünk? Ki lenne vádlója Isten

   választottjainak? Isten az, aki a megigazulást adja; ki lenne hát az,

   aki kárhoztat? Talán Krisztus Jézus, aki meghalt, mi több, fel is

   támadt, Isten jobbján van, és közbenjár értünk? Ki szakíthat el minket

   Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongatás? Éhség,

   mezítelenség, veszedelem, üldözés, vagy kard? Amint írva van: ,,Miattad

   gyilkolnak minket naphosszat, olybá vesznek, mint a leölésre szánt

   juhokat’’ [Zsolt 44,23]. De mindezeken győzedelmeskedünk azáltal, aki

   szeret minket. Abban ugyanis biztos vagyok, hogy sem halál, sem élet,

   sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendők, sem

   erők, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat

   minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.

 

   Zs 108,21-31

 

   Velem azonban Uram, bánj nevedért kegyesen, Uram, és mivel irgalmad

   jóságos, szabadíts meg engem. Mert én nyomorult és szegény vagyok, és

   szívem összeszorult bensőmben. Elenyészem, mint a hanyatló árnyék,

   olyan vagyok, mint a lerázott sáska. Térdem a böjttől gyenge lett,

   húsom az olaj híján elsorvadt. Gúny tárgyává lettem előttük, ha látnak,

   fejüket csóválják. Segíts meg, Uram, én Istenem, ments meg engem

   irgalmadban! Hadd tudják meg, hogy a te kezed műve ez: ezt, Uram, te

   művelted. Átkozzanak ők, de te áldj meg engem, jussanak szégyenbe, akik

   ellenem felkelnek, s örvendezzen szolgád. Öltözzenek gyalázatba, akik

   bántanak engem, és palástként takarja őket a szégyen. Hangos szóval

   hálát adok az Úrnak, és áldom őt sokak előtt, mert jobbjára áll a

   szegénynek, hogy megmentse életét az ítélkezőktől.

 

   Lk 13,31-35

 

   Még abban az órában odajött hozzá néhány farizeus, és azt mondta neki:

   ,,Menj el, távozz innen, mert Heródes meg akar ölni.’’ Ő azt mondta

   nekik: ,,Menjetek, mondjátok meg annak a rókának: Íme, ördögöket űzök

   és gyógyítok, ma és holnap, és harmadnap befejezem. De ma, holnap és a

   következő napon úton kell lennem; mert nem lehet, hogy próféta

   Jeruzsálemen kívül vesszen el. Jeruzsálem, Jeruzsálem! Te megölöd a

   prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek! Hányszor

   akartam egybegyűjteni fiaidat, mint a tyúk a csibéit a szárnyai alá, de

   te nem akartad. Íme, elhagyatott lesz a házatok. Mondom nektek, nem

   láttok engem, amíg el nem jön az idő, s mikor majd ezt mondjátok:

   ,,Áldott, aki az Úr nevében jön''’’ [Zsolt 118,26].

 

 

3./ Elmélkedés 1 ( Regnum Christi)

 

Isten magához akar vonzani bennünket 2015. október 29.

Évközi harmincadik hét – csütörtök P. Paul Campbell

Lk 13, 31-35

Még abban az órában odajött hozzá néhány farizeus, és azt mondta neki: ,,Menj el, távozz innen, mert Heródes meg akar ölni.” Ő azt mondta nekik: ,,Menjetek, mondjátok meg annak a rókának: Íme, ördögöket űzök és gyógyítok, ma és holnap, és harmadnap befejezem. De ma, holnap és a következő napon úton kell lennem; mert nem lehet, hogy próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el. Jeruzsálem, Jeruzsálem! Te megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek! Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint a tyúk a csibéit a szárnyai alá, de te nem akartad. Íme, elhagyatott lesz a házatok. Mondom nektek, nem láttok engem, amíg el nem jön az idő, s mikor majd ezt mondjátok: ,,Áldott, aki az Úr nevében jön”

Bevezető ima: Uram, hiszek benned olyan hittel, mely soha nem kísért meg téged. Bízom benned, és remélem, hogy megtanulom elfogadni és követni akaratodat akkor is, ha az az én szemszögemből értelmetlennek látszik. Irántad és a körülöttem élő emberek iránt való szeretetemet tedd hasonlóvá, kérlek, ahhoz a szeretethez, melyet Te mutatsz nekem!

Kérés: Uram, szeretnék meggyőződni az irántam való személyes szeretetedről.

1. Állhatatosnak maradni a küldetésben. Jézus ellenállásba ütközik Jeruzsálembe vezető útján. Farizeusok jönnek, hogy figyelmeztessék Őt Heródesre. Jézus nem hagyja magát elbizonytalanítani. Tudja, hogy Atyjának akarata az, hogy Jeruzsálembe menjen, és hogy odaadja életét a keresztfán. Nem rejtőzik el, és nem próbál meg Atyja akaratával szembeszegülni. Tudja, hogy a kereszt előtte van, de azt is tudja, hogy a halál és a kereszt még nem a vég. A halál túloldalán ott van a feltámadás: „harmadnap befejezem” művemet. Krisztus példája adjon nekünk bizakodást, hogy saját nehézségeink és harcaink közepette előre haladjunk. Hozzá kell fordulnunk, mert Ő tudja, hogy hogyan lehet állhatatosan megmaradni a küldetésben. És mivel az életünkbe szeretne költözni, ezért el fog minket kísérni ezen utunkon. Mindig velünk van, és kész arra, hogy kegyelmével és karja erejével segítsen nekünk.

2. A mások felé nyitott szív. Jézus megsiratta Jeruzsálemet. Szívét nem zárta el mások elől. Nem volt foglya saját magának vagy a problémáinak. Feláldozta az életét szabadon másokért. Mások elutasították Őt, de Ő nem utasította el ezeket az embereket. Nem volt elutasító azokkal szemben, akik fájdalmat okoztak neki. Szerette őket, és soha nem hagyott fel ezzel, a szeretettel. Ahogy egy tyúkanyó gyűjti szárnya alá a csibéit, úgy vágyódik Isten arra, hogy minden embert magához vonzzon. Engednünk kell Istennek, hogy magához vonzzon minket.

3. Imádkozzatok üldözőitekért! Jézus példát mutat, amit követnünk kell. Ne legyen zárva a szívünk! Nyitottnak kell lennünk mások szükségleteire, még azokéra is, akik az Egyházat ahol csak lehet, támadják, és üldöznek minket. Jézus szerette apostolait. Imádkozott azokért, akik üldözték Őt. Megáldotta azokat, akik Őt megátkozták. Csak a legjobbat akarta nekik, és feláldozta magát értük. Megmutatja nekünk, hogy hogyan gyakorolhatjuk a valódi keresztény szeretetet. Hogy hűségesek legyünk hozzá, szeretettel kell lennünk azok iránt is, akik nem úgy gondolkodnak és cselekednek, ahogy mi.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts mindig követnem a Te sugalmazásaidat! Gyakran akarom tenni a jót, de aztán elbizonytalanodom, és visszakozom. Segíts mindig újult erővel adnom, akkor is, ha fáradt és kimerült vagyok. Taníts meg arra, hogy Te mindig velem vagy, és sosem vagyok egyedül.

Elhatározás: Nyitott leszek egy családtagom vagy munkatársam szükségletére, és megpróbálom felajánlani a segítségemet. 


A pápa imaszándéka 2015. október hónapra:

Egyetemes szándék: hogy megszűnjék az emberi személy áruként való kezelése, mint a rabszolgatartás modern formája. 

Evangelizációs szándék: hogy az ázsiai kontinens keresztény közösségei misszionárius lelkülettel hirdessék az evangéliumot mindazoknak, akik arra várnak.

Erdő Péter bíboros atya 2015. októberi imaszándéka:

Imádkozzunk a családszinódusért és a hívő családokért, hogy remény és erőforrás legyenek az emberiség számára.

 

4./ Elmélkedés 2 (Horváth István Sándor)

 

  Az evangélium szerint  farizeusok figyelmeztetik Jézust,  hogy Heródes  az

   életére tör. Nem tudjuk, hogy jószándék áll-e a figyelmeztetés mögött vagy

   valamilyen  fondorlat,  hiszen  a  korábbiakban  is  többször  akarták  őt

   tanítása miatt  csapdába csalni.  Szavaikat az  Úr úgy  értékeli, hogy  el

   akarják  téríteni  őt  útjától  -   amely  Jeruzsálem  felé  vezet  -   és

   küldetésétől. Ezért beszél hozzájuk kemény szavakkal és ragaszkodik ahhoz,

   hogy folytassa útját.

   Az ószövetségi  idők  prófétáinak sorsára  utalással  jelzi, hogy  őrá  is

   hasonló sors vár. A zsidó nép a korábbi időkben nem szívesen hallgatott  a

   prófétákra, akiket Isten  azért küldött, hogy  figyelmeztessék őket  arra,

   hogy letértek a szövetség útjáról. Könnyebb volt számukra elhallgattatni a

   prófétákat,  mintsem   megváltoztatni  életüket   s  újra   megtartani   a

   törvényeket. Jézus  jól tudja,  hogy  az igazság  kimondása miatt  őrá  is

   hasonló sors  vár, hisz  folyamatosan növekszik  ellene a  szembenállás  a

   vallási  vezetők  részéről.  Azért  ragaszkodik  útjának  és  küldetésének

   folytatásához, mert ezt  az utat  jelölte ki számára  a mennyei  Atya s  ő

   mindig neki engedelmeskedik. Semmiféle  emberi akarat vagy fenyegetés  nem

   térítheti el őt attól, hogy küldetését megvalósítsa.

   Időnként érdemes megvizsgálnom, hogy jó  úton járok-e, azt teszem-e,  amit

   Isten kér tőlem.

                                                                  

  © Horváth István Sándor

 

 

 

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Lelki Morzsák. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting