Lelki Morzsák

Nyomtatás
Megjelent: 2015. október 31. szombat

                             IMA  A  SZERZETESEKÉRT

 

      

                                2014 - MOCSA - 2015

 

1./ Ima:

 

Hálát adok neked, Urunk, hogy hiszem és tudom: életünknek értelme és célja

   van. Nem vég  és pusztulás vár  ránk, hanem feltámadás  és boldogság.  Nem

   tudjuk ugyan most  még elképzelni  a beteljesedést, de  azt tudjuk,  Uram,

   hogy te legyőzted a halált.

   (M. Seitz-Fr. Thlele)

  

2./ Igenaptár:

 

2015.10.31. szombat

Isten nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását

Róm 11,1-2a.11-12.25-29

Azt kérdem tehát: Vajon elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla! Hiszen én is izraelita vagyok, Ábrahám utóda Benjamin törzséből. Isten nem taszította el népét [Zsolt 94,14], amelyet eleve magáénak ismert. Vagy nem tudjátok, mit mond az Írás Illésről, hogyan tesz panaszt Istennél Izrael ellen? Azt kérdem mármost: Vajon úgy botlottak-e meg, hogy végleg elessenek? Semmiképpen sem. Ellenkezőleg, az ő vétkükből üdvösség támadt a pogányoknak azért, hogy őket versengésre serkentse. Ha pedig már a vétkük is nyereség a világnak, és mulasztásuk gazdagodás a pogányoknak, mennyivel inkább az lesz a beteljesedésük! Nem akarom, testvérek, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozzatok, és meg ne ismerjétek azt a titkot, hogy a vakság Izraelnek csak egy részében következett be, addig, amíg a pogányok összessége be nem lép, s így majd egész Izrael üdvözül, amint meg van írva: ,,Eljön a Szabadító Sionból, és elfordítja Jákobtól a gonoszságot [Iz 59,20-21 G]. S ez lesz velük a szövetségem, amikor elveszem a bűneiket’’ [Jer 31,33-34]. Ők az evangéliumot tekintve ellenségek ugyan a ti javatokra; a kiválasztottságot tekintve azonban igen kedvesek az ősök kedvéért. Isten ugyanis nem bánja meg adományait és hívását.

Zs 93

Uram, bosszúállás Istene, bosszúállás Istene, jelenj meg! Kelj fel, ó föld bírája, fizess meg a kevélyeknek! Meddig fognak, Uram, a bűnösök, meddig fognak még a bűnösök dicsekedni? Fecsegnek, vakmerően gonoszságot beszélnek és kérkednek mind a gonosztevők. Népedet, Uram, elnyomják, örökségedet sanyargatják. Meggyilkolják az özvegyet s a jövevényt, lemészárolják az árvákat. Azt mondják: ,,Nem látja ezt az Úr, Nem veszi észre Jákob Istene.’’ Eszméljetek, ti oktalanjai a népnek, ostobák mikor tértek észhez? A fül plántálója ne hallana, s a szem alkotója ne látna? Ne büntetne, aki dorgálja a népeket, aki tudományra tanítja az embert? Ismeri az Úr az emberek gondolatait és tudja, hogy hiábavalók. Boldog az az ember, akit te oktatsz, Uram, és megtanítasz törvényedre, hogy megóvd őt a gonosz napoktól, amíg a bűnös számára a verem el nem készül. Mert nem taszítja el népét az Úr, és nem hagyja el örökségét. Mert az ítélkezés visszatér az igazsághoz, és követik mind az igazszívűek. Ki kel fel értem a gonoszok ellen, ki áll mellém a gonosztevőkkel szemben? Ha az Úr nem nyújtott volna segítséget, már-már a némaság helyén lakoznék a lelkem. Ha azt mondtam: ,,Inog a lábam’’, megsegített a te irgalmad, Uram. Bármilyen sok fájdalmam volt szívemben, vigasztalásaid felvidítottak engem. Lehet-e köze hozzád a hamisság ítélőszékének, amely nyomorúságot szerez a törvény ellenére? Az igaz életére leskelődnek ők, s elítélik az ártatlan vért. De nekem oltalmam lett az Úr, és menedékem sziklája az én Istenem; Ő megtorolja rajtuk hamisságukat, saját gonoszságukkal semmisíti meg őket; Megsemmisíti őket az Úr, a mi Istenünk.

Lk 14,1.7-11

Történt pedig, hogy Jézus szombaton az egyik vezető farizeus házába ment étkezni, és azok figyelték őt. A meghívottaknak pedig példabeszédet mondott, mert megfigyelte, hogy hogyan válogatják az első helyeket. Ezt mondta nekik: ,,Amikor lakodalomba hívnak, ne ülj az első helyre. Mert ha nálad előkelőbbet is meghívtak, odajön az, aki téged és őt is meghívta, és azt mondja neked: ,,Add át a helyedet!'' És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod. Ha tehát meghívnak, menj, telepedj le az utolsó helyre. Akkor odajön majd az, aki meghívott, és ezt mondja neked: ,,Barátom! Menj följebb!'' Így tiszteletet ébresztesz az egész vendégsereg előtt. Mert aki magát fölmagasztalja, megalázzák, és aki magát megalázza, fölmagasztalják.’’

 

3./ Elmélkedés 1 ( Regnum Christi)

 

„Barátom, menj följebb!”

2015. október 31. Évközi harmincadik hét – szombat
P. James Swanson, LC

Lk 14, 1. 7-11
Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik. „Amikor lakodalomra hívnak, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: „Add át a helyedet neki!” És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod. Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: „Barátom, menj följebb!” Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt! Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják.”

Bevezető ima: Uram, segíts jól imádkoznom, hogy egyre jobban azzá az emberré váljak, akit Te kigondoltál, mikor megteremtettél engem! Csak a veled való mély, bensőséges kapcsolat által láthatom meg tisztán azt a személyt, akinek elképzeltél engem. Csak így fogadhatom be azokat a kegyelmeket, amikre szükségem van, hogy előbbre léphessek az átformálódás útján.

Kérés: Uram, segíts önzésemet szeretettel, büszkeségemet alázattal és bizalmatlanságomat bizalommal legyőznöm!

1. Mindent hallani akarok magamról. Előbb vagy utóbb mindannyian megtapasztaljuk a nemtetszés érzését, amikor valaki olyan mellett kell lennünk, aki egyfolytában magát „reklámozza”. Talán mi magunk csináljuk ezt, föl sem fogva, mennyire zavarja ez a körülöttünk levőket. Vegyük egy férfi esetét, a legszebb férfiét a világon, máskülönben, aki folyamatosan és megállás nélkül magáról beszél. Önmaga a kedvenc témája. Lehetetlen leülni vele beszélgetni néhány percig, esetleg meginni vele egy kávét vagy bármit is csinálni vele anélkül, hogy ne a legfrissebb hősies cselekedetét vagy az ilyen-olyan véleményét kellene meghallgatni. Ha megkérdeznék, hogy többet beszélt-e magáról, mint amennyit mások szoktak, azt felelné, hogy épp annyit beszél magáról, mint amennyit mások magukról. Ahelyett azonban, hogy örömet szerezne a körülötte levő embereknek, ez a fő szépséghibája valóságos bukást jelent számára.

2. Az első a szívedben. Másik oldalról nézve, néha meg olyan emberekkel találkozol, akik nem lobogtatják saját zászlajukat. Úgy tűnik, hogy létezésük főbb oka, hogy támogassanak és segítsenek másokat. Lehet, hogy nem mindig veszed észre az ilyen embereket magad körül, de megállapítod a hatásukat. Mindenki boldogabb. Kevesebb stressz van a levegőben. Az emberek kevésbé tűnnek aggódóknak. Az ilyen emberek beolajozzák a kerekeket. Ha szükséged van egy kézre, ők ott teremnek, ráadásul még kérned sem kell őket. Támogatásuk és barátságuk adott. Tudod, hogy számíthatsz rájuk. Egy vagyont érnek, bárhol is dolgozzanak, mert tudják, hogyan kell a körülöttük levő embereket még hatékonyabbá tenni. Mindenki kedveli őket. Lehet, hogy nem a legnagyszerűbb a személyiségük vagy nincs annyi társadalmi jártasságuk, ám ez senkit sem izgat. A jóság csakúgy árad belőlük. Bár igénytelennek és jelentéktelennek tűnnek, minden körülöttük levő nagyra becsüli őket. Anélkül, hogy realizálnák, hogy ők vannak a legmagasabb helyeken mindenki szívében.

3. A gőg vagy a szeretet fog növekedni bennem? Milyen ember vagyok? Csak magamat tolom előtérbe? Vagy amikor csak tudom, megteszem, ami tőlem telik, hogy segítek másoknak, és boldoggá tegyem őket? Ez vezet a valódi beteljesedéshez. Jézus mondja, hogy, akik elsők akarnak lenni, utolsók lesznek, és mindenkinek szolgálniuk kell. Tehát Jézus azt mondja, hogy ambícióim elérésének módja, a szolgálat? Semmiképpen sem, itt nem erről van szó. Jézus nem törődik a mi gőgünk csillapításával. Ő azt mondja el nekünk, hogyan lehetünk elsők az Ő szívében. Ha első akarsz lenni Krisztus szívében, szolgálj másokat! Sőt, ha megvan benned az alázat másokat szolgálni, észre fogod venni, hogy te is előkelő helyre jutsz mások szívében. Amikor alacsonyabb helyet szánsz magadnak, ők mindig magasabbra fognak ültetni téged.

Beszélgetés Krisztussal: Édes Jézusom, gyakran szolgálom magamat és saját becsvágyamat, Te viszont azt akarod, hogy mások szolgálatával törődjek. Segíts nekem jobban figyelnem a szeretetre, mert ez az, ami tényleg számít! Add, hogy ne arra figyeljek, amit a világ értékel: az üres, önérdekű tevékenységekre! Ha csak tizedét tölteném mások szolgálatával annak az időnek, amit „önreklámozással” töltök, sokkal jobb helyzetben lennék.

Elhatározás: Ma teszek egy szolgálatot valakiért – lehetőleg úgy, hogy ne vegye észre. Az ilyen tettek azok, amik a legmélyebben kifejezik a szeretetet. Emlékezz: ha vársz valamit cserébe – legyen az csak egy köszönet –, akkor az nem szeretet, hanem üzletelés! 


A pápa imaszándéka 2015. október hónapra:

Egyetemes szándék: hogy megszűnjék az emberi személy áruként való kezelése, mint a rabszolgatartás modern formája. 

Evangelizációs szándék: hogy az ázsiai kontinens keresztény közösségei misszionárius lelkülettel hirdessék az evangéliumot mindazoknak, akik arra várnak.

Erdő Péter bíboros atya 2015. októberi imaszándéka: Imádkozzunk a családszinódusért és a hívő családokért, hogy remény és erőforrás legyenek az emberiség számára.

 

4./ Elmélkedés 2 (Horváth István Sándor)

  

 Az evangéliumi  jelenet  a  farizeus  házában  folytatódik,  ahová  Jézust

   vendégségbe hívják.  Úgy tűnik,  mintha mindenki  hirtelen  megfeledkezett

   volna arról, hogy Jézus szombaton gyógyított s ezzel megszegte a törvényt.

   Ismét nyugodt a légkör, a  meghívott vendégek helyet keresnek maguknak.  A

   zsidó szokások szerint a vendéglátás nem csupán közös étkezést  jelentett,

   hanem az  ilyen  alkalmak során  a  nagyobb tekintélynek  örvendő  tanítók

   kifejtették tanításukat s a többiek  megvitatták azt. Bizonyára Jézust  is

   felkérhették, hogy  szóljon  valamit,  tanítsa  a  jelenlévőket.  Tanítása

   témájául a meghívottak viselkedését választja, akik az előkelőbb  helyeket

   keresték maguknak. Alázatot nélkülöző magatartásuk ösztönzi az Urat  arra,

   hogy  az   alázatról,   az   egyszerűségről,   mint   a   vallásos   ember

   alapmagatartásáról tanítsa őket.  A nagyravágyás, a  törtetés méltatlan  a

   hívő, a vallásos emberhez.

   Jézus így foglalja  össze tanítását: „mindazt,  aki magát  felmagasztalja,

   megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják” (Lk 14,11).  E

   kijelentést olvasva már nem is egy farizeus házában, nem egy zsidó lakomán

   érezzük magunkat, hanem  a keresztény közösségben,  amely közösség  tagjai

   számára elengedhetetlen tulajdonság az alázat. Követem-e alázatban Jézust,

   aki nem uralkodni, hanem szolgálni jött a világba?

   © Horváth István Sándor

 

 

 

 

 

 

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Lelki Morzsák. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting