Lelki Morzsák

Ima:

Urunk, Jézus Krisztus! A hitben való megerősödés és megújulás  kegyelméért fordulunk hozzád. Elismerjük, hogy erős  hitre van szükségünk ahhoz,  hogy bátran teljesítsük azt a  küldetést, amit te  adsz nekünk. Rólad,  életünk értelméről, középpontjáról  és végső  céljáról akarunk  tanúságot tenni  a világban, hiszen az  embereknek szüksége van  szereteted megismerésére  és megtapasztalására.

 

 

Lelki útravaló a mai napra

Május 27.

Szólíts meg, Uram, Lelked által, tölts el Szentlelkeddel, halljam, hogy beszélsz hozzám,

segíts talpra állnom és elindulnom feléd! Hívj el engem is örök életedre! Ámen.

Miközben beszélt az Úr, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. (Ez 2,2)


- Mért születtem erre a világra? Mit keresek pont itt, pont ilyen anyagi helyzetben, ilyen fizikai állapotban?

Mért pont ezek az emberek vesznek engem körül? Véletlen vagy szándékos baleset?

Hatmilliárd másik élethelyzetben élhetnék, és nekem ez jutott! Nem értem! Honnan jövök és hová tartok?

A jövőről már nem is merlek kérdezni, Uram, hiszen a múltra sem kaptam még választ.

Mondjon valaki csak egy értelmes okot, amiért nem kellene feladnom!
És Isten válaszol: - Én mondok akár több okot is neked!

Szerettelek annyira, hogy megteremtettelek, és így ismerem minden egyes mozzanatodat, és most szeretlek annyira,

hogy nem hagylak hánykódni életedben e gyedül, amibe belehelyeztelek.

Adtam választ múltadra Fiamon keresztül - az ő áldozata révén megbocsátottam minden bűnödet,

hogy ha "megfogod az eke szarvát, ne kelljen hátranézned". Feladatot is adtam neked, mégpedig azt,

hogy "legyetek emberhalászokká". Lelkemet adom, mert egyedül képtelen leszel rá.

De vajon van-e füled arra, hogy meghalld a halk szellő suhogását?

Mit ér az ember, mit a vágy meg az önvád, / mit ér törékeny szavam az őrült viharban?? /

Ne félj, fiam - az a kín, az a vágy, az az önvád / téged tisztít örök-kék égbolttá a viharban! (Szabó Lőrinc)


Uram, átadom magam a te erős vezetésednek.

Tudom, őrködő szemed rajtam van, füled figyelemmel hallgat, oltalmazó kezed fölém borul.

Szót emelsz értem, bölcsességed egyszerű utakon vezet engem, oltalmaz és megvéd hatalmas erejével.

Hadd halljam meg hát, hívó hangodat! Ámen.

Lelki útravalónk a Nyitott ajtó 1-2. c. könyvekből való.

    

Egy gondolat - mára:

 

Krisztus még nálunk is jobban szereti szeretteinket. 
(Julia Cutting Kelet-Yorkshire, Anglia)

 

Elmélkedés 1 (Regnum Christi):

 

A jutalom az igazság, a döntés a tied

2013. május 27. Évközi nyolcadik hét – hétfő

P. Todd Belardi LC  (Mk 10; 17-27)

Amikor útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: "Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" "Miért mondasz engem jónak? - kérdezte Jézus. - Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodjál hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!" "Mester - válaszolta -, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva." Jézus ránézett és megkedvelte. "Valami hiányzik még belőled - mondta neki. - Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben, aztán gyere és kövess engem!" Ennek hallatára az elszomorodott és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus erre körülnézett és tanítványaihoz fordult: "Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!" A tanítványok csodálkoztak szavain. Jézus azonban megismételte: "Gyermekeim, milyen nehéz bejutni az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába." Ezek szerfölött csodálkoztak és egymás közt kérdezgették: "Hát akkor ki üdvözülhet?" Jézus rájuk nézett, és folytatta: "Embernek ez lehetetlen, de az Istennek nem. Mert az Istennek minden lehetséges."

Bevezető ima: Uram, hiszek benned. Növeld a parancsaidba vetett hitemet! Nélküled semmi sem vagyok, de bízom kegyelmedben és szeretetedben. Légy velem ebben az elmélkedésben! Hadd nyugodjak a jelenlétedben! Hadd élvezzem irányító kezed jelenlétét, mely a nagyobb önfeláldozás révén egy szent élet felé vezérel. Ezt az imát szeretetem jeléül neked ajánlom.

Kérés: Uram, add, hogy életem tele legyen az irántad és embertársaim iránti szeretet cselekedeteivel!

1. Isten jó. A gazdag ifjú felismerte Krisztus jóságát. Térdre borult előtte tudván, hogy Jézus olyasmit birtokol, ami neki nincsen. Mi lehet az? A feltétlen szeretet lelke. Krisztus saját korlátainkon kívülre vezet minket és arra kér minket, hogy jobban bízzunk benne. Így buzdít bennünket Ferenc pápa is: „Amikor ezzel a nagylelkűséggel és alázattal haladunk előre, amikor nem rettenünk meg a nagy tettek, a széles horizont előtt, és figyelmet fordítunk a kis dolgokra is, az alázatra, a mindennapi szeretet-szolgálatra, akkor az Úr megerősíti a tanítást. Haladjunk előre!” (2013. április 25.)

2. A dolgok jó oldalát nézni. Könnyű valaminek az árán rágódni. A gazdag ember azért szomorodik el, mert a jutalom helyett az árra gondol. Az árat most kell megfizetni, de a jutalmat esetleg csak később érezzük. Milyen gyakran tapasztaljuk ezt életünkben! Jelen világunk azonnali jutalmat kíván az ár áldozata nélkül. Ahelyett, hogy a kívánt áldozaton gondolkoznák, figyeljünk az Isten által ígért jutalomra! Megláthatjuk, hogy milyen kicsi az ár az örökké tartó jutalomhoz képest.

3. Elszakadás. Szent Pál apostol azt tanítja, hogy semmi sem képes felülmúlni Jézus Krisztus megismerését. De ennek az embernek az esetében valami kiszorította Krisztust. A kényelem, biztonság és anyagi javak felülmúlták Krisztus hívását a tökéletességre. Az anyagi dolgokhoz való ragaszkodás szomorúsághoz vezet, mert Isten nem tud egy olyan szívbe költözni, amely már tele van. Csak a földi javaktól való elszakadás vezethet igazi boldogsághoz. Isten annak adja magát, aki kötődéseitől elszakadva keresi Őt.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts szabad életet élnem! Segíts felismernem jóságodat! Add, hogy hitem által mindig a dolgok jó oldalát lássam! Add, hogy életemben mindent egy olyan alkalomnak tekintsek, amiben Téged szerethetlek! Teljesen el akarok szakadni a bűneimtől és hozzád kötődni.

Elhatározás: Ma kiválasztok egy földi dolgot, amitől megpróbálok elszakadni.

 

Forrás: Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
 
Elmélkedés 2 (Barsi Balázs):

 

Évközi 8. hét - hétfő

Sir 17,20-28

(…) Ismerd meg Isten törvényét és parancsait, légy állandó megszabott hivatásodban: a fölséges Isten imádásában; tarts a szent nemzetséggel, azokkal, akik élnek és magasztalják Istent! (…) Halálod előtt mondj dicséretet, mert a halott számára a dicséret semmivé foszlik. Még életedben zengj dicséretet, amíg élsz és virulsz, dicsőítsd és magasztald Istent, és dicsekedj az ő irgalmasságával! Mily nagy az Úrnak irgalmassága, és irgalma azokhoz, akik hozzá térnek!

 

Mk 10,17-27

Amikor kiment az útra, odafutott hozzá valaki, térdre esett előtte és megkérdezte: ,,Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus erre azt mondta neki: ,,Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, hamisan ne tanúskodj, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat!” Az illető azt felelte neki: ,,Mester! Ezeket mind megtartottam ifjúságom óta.” Akkor Jézus rátekintett, megkedvelte őt, és azt mondta neki: ,,Egynek vagy még híjával: menj, add el, amid van, s add a szegényeknek, akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, kövess engem!” Erre a szóra az elkomorult és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig körültekintett és azt mondta tanítványainak: ,,Milyen nehezen jutnak Isten országába azok, akiknek nagy vagyonuk van!” A tanítványok csodálkoztak szavain. Jézus pedig újra megszólalt, és ezt mondta nekik: ,,Fiaim! Bizony, nagyon nehéz az Isten országába jutni azoknak, akik a vagyonban bíznak! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bemenni Isten országába.” Azok erre még jobban csodálkoztak, és egymást kérdezgették: ,,Akkor hát ki üdvözülhet?' Jézus azonban rájuk tekintett és így szólt: ,,Az embereknek lehetetlen ez, de Istennek nem; mert Istennek minden lehetséges.”

 

Nem arról van szó, hogy a halál után az ember megsemmisül, és már nem dicsérheti az Istent, hanem arról, hogy a földön énekelt istendicséret egy igen lényeges vonásban különbözik attól a dicsérettől, melyet a szentek és boldogok társaságában zengünk a mennyben örökké. Odaát ugyanis a haláltól megszabadulva, minden kísértéstől mentesen és csak azokkal együtt mondunk dicséretet, akik maguk is dicsérik az Istent. Itt a földön azonban a halállal megjelölt ember sokszor egy ellenséges világban, Istent káromlók és semmibe vevők közepette zengi az istendicséretet. Ez a legfönségesebb hivatás a földön, olyan cselekvés, amelyre az örökkévalóságban már nem lesz lehetőség. Milyen szép is volna, ha így hanyatlanánk a halálba: zsoltárokat mondva, Istent magasztalva, szívünk utolsó dobbanásával is őt dicsérve, mint Jézus Krisztus vagy Szent Ferenc…

 

Mintha a mai Evangéliumban valami hasonlóra hívná az Úr Jézus a gazdag ifjút. Nem elég a bűnöktől való tartózkodás, a törvény betartása, hanem egész életemnek istendicséretté kell alakulnia. Csak így érhető el a szeretet tökéletessége. Ennek egyik módja, hogy a világban maradva, embertársaimat szolgálva bennük felfedezem Istent és őt szolgálom. A másik pedig – s a gazdag ifjú erre kapott meghívást, csak megijedt tőle –, hogy mindent és mindenkit elhagyva kövessem Krisztust, egyedül Istent szeressem, s benne az embereket. Mindenki a maga hivatása és képességei szerint kell hogy dicsérje az Istent, megtalálva helyét abban a kórusban, amely az angyalok énekéhez kapcsolódva zengi a Fölségesnek dicséretét, most és mindörökké.

Lelki Morzsák

Ima:

Mindenható Istenünk!  Te nem  csupán szeretetet  érzel a  teremtmények,  s köztük  legfőképpen  irántunk,  emberek  iránt,  hanem  te  magad  vagy  a szeretet. Amikor  téged keresünk,  mindig  a szeretetet  keressük.  Amikor téged  akarunk  egyre  jobban  megismerni,  akkor  a  szeretetet   akarjuk megismerni.  Amikor  utánad  vágyakozunk,  végső  soron  a  szeretetre,  a tökéletes szeretetre  vágyakozunk. Ébressz  rá minket  arra az  igazságra, hogy amikor meghívsz minket a veled való életre, akkor a szeretetben  való életre hívsz bennünket! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

 

Lelki útravaló a mai napra

Május 26.

Kérek, Uram, vezess kegyelmeddel a mai napon is!

Uram, ha megnyertem jóindulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat! (1Móz 18,3)


Valóban meg kell nyerni az Úr jóindulatát? Talán igen. Persze nem biztos, hogy ez a cselekedeteken múlik, hiszen milyen aljas módon bánt el Jákób Ézsauval, Dávid Úriással, de mégis mindketten az Úr jóindulatát élvezték, még akkor is, ha megbüntette őket. Kiválasztotta őket és velük is maradt egész életükben. Nem ismerjük az Úr gondolatait, nem tudhatjuk, kit kedvel és kit nem, de megpróbálhatunk úgy élni, hogy kedveljen minket, hogy érdemesnek tartson a kiválasztásra. Ahogy Noét vagy Ábrahámot érdemesnek találta. Próbáljunk meg úgy élni, hogy áldás legyünk mások számára, hogy szentek legyünk, akiket nem kerül az Isten.

Az értelem nem elég ahhoz, hogy megértsük önmagunkat vagy a világ tüneményeit: a lényeges, a csalhatatlan megértéséhez és érzékeléséhez valami más is kell, több mint az értelem. (Márai Sándor)


Uram, te megsegítettél, s kivezettél abból a zűrzavarból, amelybe lelki éhségem sodort, amikor siker és megértés után sóvárogtam. Te embereket vezettél hozzám, akiknek segíthetek, akikkel törődhetem. Így most már nem üresek óráim, melyek hivatali elfoglaltságom után fennmaradnak.
Uram, köszönöm, hogy velem vesződsz, s hogy szelíden kivezetsz az önmagam körül való forgás bűvköréből. Annyira örülök, hogy megnyitottad szemeimet, és vágyat ébresztettél bennem, hogy nekem ajándékozott szeretetedet és örömödet másoknak továbbadjam. Ámen. (Frauen im Gebet című imakönyv)

Lelki útravalónk a Nyitott ajtó 1-2. c. könyvekből való.

 

 

Egy gondolat - mára:

 

Isten jelenléte megelevenít.w 
(Bob Beaudoin (Connecticut, USA)

     

Elmélkedés 1 (Regnum Christi):

 

A hit három lépése

2013. május 26. Szentháromság vasárnapja

P. Edward Hopkins LC

 

Jn 16,12-15

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra.

Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.”

 

Bevezető ima: Úr Jézus, hiszek Benned. Hiszem, hogy arra hívtál, hogy higgyek és másokkal is megosszam hitemet. Bízom abban, hogy eltöltesz a bátorság és az igazság Lelkével, és így magamévá tehetem és hitelesen továbbadhatom hitemet. Szeretlek Téged, és még jobban akarlak szeretni életemmel és imáimmal, hogy egyesüljek azzal a szeretettel, amellyel az Atya és a Szentlélek iránt vagy.

 

Kérés: Uram, nyilvánulj meg nekem!

 

1. Az igazságot tanulni. A Szentháromság olyan titok, amely messze meghaladja értelmemet. Mégis a hit és a lelki érettség egyik legalapvetőbb folyamatát mutatja meg. Amikor megkapjuk a hit ajándékát, egy ápolásra szoruló csírát kapunk: „de még nem vagyunk hozzá elég erősek” A Szentlélek teljesebb megértésre vezet, hogy hitünk megmutatkozhasson életünkben. Jobban megértjük Istent, magunkat, életünket és másokat. Ez különösen is fontos egy olyan világban, amely sok mindent eltorzít. Fel kell ismernünk növekedésünk szükségességét, és el kell mélyítenünk hitünket, hogy életünk minden dimenzióját megismerjük. Ha nem tanulok a hitemről (amiben hiszek) és nem növekszem hitemben (ami által hiszek) a Szentlélek tervét akadályozom életemben. Ő többet akar nekem mondani! Hiszem és keresem ezt? Hogyan?

 

2. Magamévá tenni. Jézus itt a hit igazságát mutatja meg nekünk, és azt, hogy mi a Atyáé. A hit egy olyan dolog, amit személyesen birtokolni kell. Magamévá kell tennem! A hit nem alacsonyítható le puszta érzelmi és szubjektív meggyőződéssé. A hit mindenkiben ugyanaz. Nekünk kell igazodni a hithez, és nem a hitnek hozzánk. A hit személyes és mégis egy. XVI. Benedek pápa a megválasztásakor szentbeszédében így fogalmazott: „A felnőtt hit nem a divatirányzatokat és újdonságokat követi, az érett felnőtt hit a Krisztus iránti mély barátságban gyökerezik.” Teljesen magamévá tettem a hitemet? Vagy úgy érzem, hogy idegenként nehezedik rám? A szívemből és értelmemből egyaránt fakad? Magamévá teszem azzal, hogy elfogadom, szeretem, növekszem benne, gyakorlom, megvédem és megosztom?

 

3. Hittel közvetíteni. A Szentháromság egysége nem merev, hanem elő dinamizmus. Egységben élnek és cselekszenek. „…mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek…” Ennek két féle hatása van. A Szentlélek küldetése pontosan abban áll, hogy emlékeztessen Jézus tanítására. (Vö. Jn 14;26) Krisztust tanítja az embereknek, ezzel hűséges küldetéséhez. Ránk is igaz, hogy a hit birtoklása annak továbbadására ösztönöz. Ami élő, növekszik. II. János Pál pápa ilyen egyszerűen foglalta össze: „Aki valóban találkozott Krisztussal, nem tarthatja meg Őt magának, hanem hirdetnie kell. Jézus Krisztus üzenetét bizalommal eltelve kell mindenki számára hirdetünk. (2001. június 5-i üzenet)

Másrészt hirdetnünk kell az egyetlen Igazságot, amit megkaptunk, mert „Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall...” Az Igazsághoz való hűség ahhoz a Szeretethez való hűség, aki ránk bízta azt. Krisztus üzenetének meghamisítása még annál is rosszabb , mintha nem terjesztenénk azt. Az Egyház, melyet a Szentlélek irányít, ebben a törekvésben segít, hogy hűségesen továbbadjuk Krisztus tanítását. Krisztus iránti szeretetemnek mércéje lehet, hogy mennyire hűen továbbítom üzenetét. Mekkora az én szeretetem iránta?

 

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, küldd el nekem a Szentlelket, hogy jobban ismerjelek és szeresselek. Erősítsd vágyamat, hogy jobban ismerjelek és mélyebben megtapasztaljalak. Add, hogy rólad való tudásom lángra lobbantsa szívemet, hogy ne tartsalak meg csak magamnak. Segíts hitelesen közvetítenem Téged és szeretetről szóló üzenetedet!

 

Elhatározás: Újra elkötelezem magam hitem tanulmányozása mellett a Katekizmus rendszeres olvasásával.

 

Forrás: Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
 

Elmélkedés 2 (Barsi Balázs):

 

2013. május 26., vasárnap

Szentháromság vasárnapja

Péld 8,22-31

Az Úr szerzett engem útjai elején, kezdetben, mielőtt bármit is alkotott. Öröktől fogva rendelt engem, ősidők óta, még a föld előtt. Nem voltak még tengerek, én már fogantattam, még nem törtek elő a vízben dús források, még nem álltak a hegyek súlyos tömegükben, a halmok előtt születtem. Még nem teremtette meg a földet és a folyókat és a földkerekség sarkait, amikor az eget felállította, már ott voltam, amikor biztos törvénnyel kört vont a mélység színe fölé. Amikor a fellegeket odafenn megerősítette, és kimérte a vízforrásokat. Amikor a tengert körülvette határával, és törvényt szabott a vizeknek, hogy át ne hágják határaikat. Amikor a föld alapjait megvetette, ott voltam mellette, mindent elrendeztem, és gyönyörködtem nap-nap után, színe előtt játszadoztam mindenkor. Játszadoztam a földje kerekségén, és gyönyörűség volt nekem az emberek fiai között lenni.

 

Róm 5,1-5

(…) A mi Urunk, Jézus Krisztus által megnyílt számunkra az út a hit által a kegyelemhez, amelyben kitartunk, és dicsekszünk Isten dicsőségének reménysége alapján. Sőt dicsekszünk még a szorongatásokban is, tudva, hogy a szorongatás türelmet eredményez, a türelem kipróbáltságot, a kipróbáltság reményt, a remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által.

 

Jn 16,12-15

„Még sok mondanivalóm volna számotokra, de most még nem tudjátok elviselni. Amikor pedig eljön az igazság Lelke, ő elvezet majd titeket a teljes igazságra, mert nem magától fog szólni, hanem azt fogja mondani, amit hall, és az eljövendő dolgokat hirdeti nektek. Ő majd megdicsőít engem, mert az enyémből vesz, és kijelenti azt nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; azért mondtam, hogy az enyémből vesz, és kijelenti azt nektek.”

 

Az utolsó vacsorán Urunk, Jézus egyszerre állítja, hogy mindent tudtul adott nekünk, s azt, hogy még sok mondanivalója volna. Ezt a látszólagos ellentmondást a Szentlélek oldja fel, mert ő nyilatkoztatja ki mindannak a hátterét, amit Jézus tudtul adott nekünk. A Szentlélek Jézus tanításából, vagyis az Atya üzenetéből veszi mindazt, amit mond. Nem tanít tehát semmi újat, hanem a jézusi kinyilatkoztatás mélyszerkezetét, a szentháromságos életet és a három isteni személy egymáshoz és hozzánk való viszonyát hozza felszínre mindabban, amit Jézus mondott és cselekedett.

 

Az Úr Jézus egész tanítása, s főként ígéretei érvényüket vesztenék, sőt visszájukra fordulnának a nélkül a Szentlélek által kinyilatkoztatott igazság nélkül, hogy Jézus Krisztus az istenség második személyeként egylényegű az Atyával és a Szentlélekkel. Ezzel egyben azt is feltárja, hogy kicsoda nekünk Jézus Krisztus: nem csupán próféta, vallásalapító, hanem Isten, aki felvette a mi emberi természetünket. És végül feltárja azt is, hogy milyen értéke van az ő kiontott vérének, melyet bűneink bocsánatára ajánlott fel.

 

Ahhoz, hogy igazán be tudjuk fogadni azt, amit Jézus közölni akar velünk, nem elég a fülünket kell hegyeznünk, és az értelmünket megtisztítanunk, hanem a szívünket kell megnyitnunk előtte. Hiszen nem csupán belátást, az összefüggések felismerését akarja megadni nekünk, hanem az isteni életet. A Szentháromság értelmünkkel egészen soha fel nem fogható misztérium marad számunkra, de a Szentlélek által mégis élő és eleven valóság, hiszen azért tárta fel Isten legbensőbb életét, hogy mi is részt vegyünk benne. Ő a személyesség, a személyes kapcsolatok felragyogtatója, hiszen ő maga a szeretet.

Lelki Morzsák

Ima:

Urunk, Jézus Krisztus, te mindig meghallgatsz minket, bár emberi  szavaink nélkül is tudod, hogy mire van szükségünk lelki fejlődésünkhöz. Hittel  és bizalommal fordulunk hozzád, és kérünk,  hogy adj meg nekünk mindent,  ami üdvösségünkre szolgál! Köszönettel és hálával tartozunk neked azért,  mert gondunkat viseled és segítesz minket, hogy eljussunk az üdvösségre.

 

Lelki útravaló a mai napra

Május 25.

Légy velem, Uram, ha elcsüggednék!

Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni. (Zsolt 49,16)


Teljes bizonyosság. Ez az, amit kihallunk a zsoltáros szavaiból.

A zsoltár többi versében arról hallhatunk, hogy mindegy, milyen gazdag és áldott volt a földi életed,

ezt a holtak hazájába nem viheted magaddal. Nem számít semmi.

Nincs senki, aki váltságot tudna adni önnön életéért.
Így kezdtem: teljes bizonyosság. Megdöbbentő a zsoltárostól,

de ma így elfogadandó, hiszen idestova kétezer éve egy lázadó zsidó férfi, Jézus Krisztus,

ezt a zálogcédulát kifizette és széttépte értem. Semmit nem tehetek érte, és éppígy semmit ellene.
Sokszor így gondolkodunk: ki kérte? Miért tette?

Most milyen nehéz terhet tett rám, és tessék, a világon sem látszik különösképpen a dolog.

Képzeljük el, mi lenne nélküle. Mi lett volna velünk, akiknek a tartozása olyan sok, és nincs, aki fizessen helyettünk.
Ezért nem tudunk mást tenni, mint elfogadni.

Elfogadni ajándékként és életet átíró erőként Jézus urunk kiváltó művét, aki majd minket is magához fog venni.

Szívednek terhét s röptét bízva bízd rá egy lenge fűz-ágra. (Macuo Basó: Haiku)


Ne engedj elfordulnom, Uram. Add, hogy képes legyek elfogadni ezt az ajándékot,

ami nagyobb annál, semmint csak megpróbálhatnám viszonozni.

De paradox módon arra is kérlek, adj erőt, hogy mégis megpróbáljam... Ámen.

Lelki útravalónk a Nyitott ajtó 1-2. c. könyvekből való.

 

Egy gondolat - mára:

 

Hogyan "edzem" magam lelkileg? 
(Charles D. Kelsey Iowa, USA)

     

Elmélkedés 1 (Regnum Christi):

 

Az Ő országának gyermekei

2013. május 25. Évközi hetedik hét – szombat

P. Edward Hopkins LC

 

Mk 10,13-16

Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy érintse meg őket; de a tanítványok elkergették azokat, akik hozták őket. Ezt látva Jézus haragra gerjedt, és azt mondta nekik: „Hagyjátok a kisgyerekeket, hadd jöjjenek hozzám, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek: aki nem fogadja Isten országát úgy, mint a kisgyermek, nem megy be oda.” Azután karjaiba vette őket, rájuk tette a kezét, és megáldotta őket.

 

Bevezető ima: Uram, hiszek szeretetedben és hiszem, hogy gondoskodsz rólam és családomról. Hiszek meghívásodban, hogy másokat vezessek és ártatlanságukat és szentségüket megvédjem. Bízom benne, hogy megmutatod az utat, hogyan tudom ezt a küldetést, még jobban elvégezni. Szeretlek Uram szereteted tisztaságáért, és szeretnélek a keresztségben kapott hitem teljes ártatlanságával szeretni.

 

Kérés: Urunk, Jézus, add vissza ártatlanságomat, hogy közelebb kerülhessek hozzád!

 

1. Kétféle út. Úgy tűnik, hogy a szegény tanítványok megint nem értették meg, hogy mit kell csinálniuk, ezért Jézus rájuk szólt: „Ne akadályozzátok őket!” Ma is sokan vannak így, sok dolgot nem értenek és értelmük korlátai miatt, nem engedik a gyerekeket, hogy Jézushoz menjenek. Azt gondoljuk, hogy sok fontos tevékenység létezik, - amiben gyermekeinknek a többi gyerekkel kell versenyezniük, helyt kell állniuk, azt csinálva, amire csak vágynak – és a külvilág egy báránybőrbe bújt farkas hangján lelkesen egyetért „Hagyjátok a gyerekeket, hadd jöjjenek hozzám!” Csak Jézusnak van bátorsága, hogy kiálljon amellett: „Hozzátok most hozzám őket!” Miért is olyan fontos Jézusnak, hogy megáldja, tanítsa és elfogadja a gyerekeket? Lehetséges, hogy még abban a döntő életkorban vannak, amikor Isten szeretetét elviheti hozzájuk, és megtaníthatja őket, hogy egyedül Őt szeressék? Eleget teszek ezért, hogy ez megtörténjen, vagy a világi szokások megakadályozzák törekvéseimet? Kik számíthatnak igyekezetemre?

 

2. „Ilyenek ők“. Naponta azért küzdünk, hogy „Isten országába juthassunk”. Gyerekkorunkban türelmetlenül már felnőttek akartunk lenni, hogy függetlenek lehessünk. Most felnőttként pedig a gyerekek egyszerűbb életére, ártatlanságára vágyunk, hogy Istent így sokkal jobban szerethessük. Mi lett az ártatlanságunkkal? Már ismerjük a jót és a gonoszat, és a gonosz folyamatosan érezteti jelenlétét, mint a gyűrű, amit a Gyűrűk Urában Frodó hordott. Az ártatlanság olyan érték, amit érdemes megőriznünk? Lehetséges, hogy újra visszakaphatjuk? Az Úr igennel válaszol mindkét kérdésre. Ha Isten országáért akarok harcolni, a harcomat azzal kell kezdenem, hogy Isten országának egyetlen ajtaját, az ártatlanságot védelmezem. Harcolok ezért otthon, a médiában, az interneten, az iskolában, a környezetemben, és a munkahelyemen?

 

3. Isten országát elfogadni. „Aki nem fogadja Isten országát úgy, mint a kisgyermek…” – ez a gondolat, életem minden napján megérint engem, mert a keresztségben kapott kegyelmet teszi jelenvalóvá számomra. Megérint minden alkalommal, ha imádkozom, amikor felajánlom életemet, napjaimat Istennek, amikor imáim alatt hozzám szóló szavait hallom, minden alkalommal, amikor rózsafüzérrel a kezemben, Jézusra, Mária szemével tekintek, és akkor is, amikor hálát adok Isten áldásaiért. Minél jobban érzem Krisztust az Eucharisztia szentségében, annál jobban megkapom újra Isten országának a kegyelmét is. Az egyetlen feltétel, hogy bízzak, mint egy kis gyermek – ez a hit, amin keresztül Istennel kapcsolatba kerülhetek. Az ártatlanságot helyre lehet állítani, de nem a gyermeki hit nélkül. Milyen tudatosan dolgozom ezen a megfiatalító hiten? Vágyakozom arra, hogy Jézus minden nap karjaiba vegyen, rám tegye a kezét, és megáldjon?

 

Beszélgetés Krisztussal: Uram, megújítom kapcsolatomat veled, oly egyszerűséggel és őszintén, mint egy gyermek. Megújítom ártatlanságom, miközben arra törekszem, hogy büszkeség és hiúság nélkül szerethesselek. Növeld hitemet, hogy olyan tiszta és egyértelmű legyen, mint gyerekkoromban, s így a keresztségemet teljességben megélhessem!

 

Elhatározás: Igyekszem, hogy gyakorlatban is az ártatlanságért küzdjek, az internethasználatomat, a tévénézési szokásaimat kontroláljam. Azon leszek, hogy gyerekeimet egy vallásos, vagy egy értéket adó programba bekapcsoljam, a családommal esténként imádkozzak, és gyónni vigyem őket, II. János Pál: A test teológiája c. könyvét tanulmányozzam.

 

Forrás: Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.

 

 

Elmélkedés 2 (Barsi Balázs):

 

Évközi 7. hét - szombat

Sir 17,1-15

Isten az embert földből teremtette, a maga képére alkotta, és úgy rendelte, hogy ismét azzá változzék. Felruházta őt a magáéhoz hasonló erővel, meghatározta napjai számát és idejét, s uralmat adott neki minden fölött a földön. Félelmetessé tette őt minden élő előtt, hogy uralkodjék az állatokon és a madarakon. Hozzá hasonló segítőt teremtett belőle, és adott nekik megfontolást és nyelvet, szemet és fület, szívet adott nekik a gondolkodásra, és betöltötte őket bölcs okossággal. A szellem tudásával látta el őket, értelemmel töltötte be szívüket, és megmutatta nekik, mi a rossz és mi a jó. Szemét a szívükbe helyezte, hogy megmutassa nekik művei nagyságát, ők pedig magasztalják a szent nevet, dicsekedjenek csodáival, és beszéljék el művei nagyságát. Ezenfelül tudást adott nekik, s az élet törvényét adta nekik örökrészül. Örök szövetségre lépett velük, kijelentette nekik a jogot és az ő törvényeit. Látta szemük az ő dicső fenségét, és hallgatta fülük az ő fölséges hangját. Azt mondta nekik: ,,Óvjátok magatokat minden gonosztól!” És parancsokat adott nekik, mindenkinek a társára nézve. Útjaik előtte vannak mindenkor, és nincsenek elrejtve szeme elől. Fejedelmet rendelt minden nép fölé, de Izrael az Úrnak lett nyilvánvaló örökrésze.

 

Mk 10,13-16

Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy érintse meg őket; de a tanítványok elkergették azokat, akik hozták őket. Ezt látva Jézus haragra gerjedt, és azt mondta nekik: ,,Hagyjátok a kisgyerekeket, hadd jöjjenek hozzám, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek: aki nem fogadja Isten országát úgy, mint a kisgyermek, nem megy be oda.” Azután karjaiba vette őket, rájuk tette a kezét, és megáldotta őket.

 

 

A mai Olvasmány Sirák fia könyvéből az emberi méltóság dicsérete. Isten saját képmására alkotta az embert, s ez a hasonlóság három vonásban ölt testet. Az első, hogy földi élete végén nem csupán a porba tér, hanem Alkotójához tér vissza, akitől kapta szellemi lelkét, az értelem és szeretni tudás erejét, mely felülmúlja az egész világmindenséget, és lába alá veti azt. A második „a szellem tudása”, a lelkiismeret szabadsága, a jó és rossz megkülönböztetésének képessége, hiszen Isten írásba adta és az ember szívébe írta az élet törvényét. Végül a harmadik, az előző kettő betetőzése az örök szövetség, melyet Isten az emberrel kötött, s melynek érvénye nem korlátozódik erre a földi életre, de még csak az emberiség, a világtörténelem idejére sem, hanem tart mindörökkön-örökké. Jézus keresztáldozata által, a hitben és a keresztség szentségében mi is részesei lettünk ennek az örök szövetségnek, melyben kibontakozik és beteljesedik mindaz, amit Isten a teremtéskor csíraként az emberbe helyezett, amikor saját képére megteremtette.

 

Miközben azonban földi életünk során, a szentségekből élve és a kegyelemmel együttműködve Isten műve egyre növekszik és fejlődik bennünk, s lelki értelemben is mind inkább felnőtté válunk, Isten országát mégis gyermekként kell fogadnunk. Ez természetesen nem infantilizmust jelent, de nem is elsősorban tisztaságot, ártatlanságot – ez majd csak következmény lesz –, hanem mindenekelőtt kicsinységet, önkiüresítést. Azt, hogy nap mint nap kivetkőzünk megszerzett tudásunkból, elért nagyságunkból, mások fölötti hatalmunkból, kivívott tekintélyünkből, és üres kézzel állunk meg Isten előtt, hogy ajándékként tudjuk elfogadni tőle mindazt, amit adni akar nekünk, ne pedig úgy, mint ami érdemeink miatt jár nekünk.

Lelki Morzsák

Ima:

Jézusom édes Szíve, én nem tudlak úgy szeretni, ahogy kell, csak  általad. Nem tudok hozzád jönni, ha nem vonzol engem. Nem tudok rád hagyatkozni, ha te nem támogatsz. Hogy  mindenem a tiéd  lehessen, végy birtokodba,  Uram, hogy ne legyek többé a magamé, hanem a Tiéd.

 

Lelki útravaló a mai napra

Május 24.

Uram! Hozzád fordulok. Szükségem van rád!

A sokaság ezt mondta: "Mindent helyesen cselekedett: a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé." Mk 7,37


Süketeket hallóvá, némákat beszélővé? Miféle csodagyógyszerrel?

Mégis, hogyan lehetséges ez?! Ha ma az orvosoknak a kezében lenne ez a csodaszer?
Márpedig a kezükben van! És nem csupán az orvosoknak. Mindenkinek!

Minden embernek, akinek hite van Jézus Krisztusban. Mert ő az orvosság. Hit által.
Ez nem holmi szemfényvesztés, mint napjainkban annyi más! Nem!

Ez nem olyan gyógyszer, amelyet ha beveszünk, elmúlik ugyan a fejfájásunk, de ha allergiásak vagyunk rá, kiütésesek leszünk tőle.

Nem olyasfajta megoldás testi-lelki bajainkra, mint amilyen részmegoldásokat világunk kínál!
Ez nem kuruzslás, nem varázslat, nem természetgyógyászat, hanem a hit ereje. Hitünk ereje Jézusban.
A süket hallott, a néma beszélt.
Velünk is megtörténhet ez. Kigyógyulhatunk min den nyomorúságunkból.

De csakis hit által. Mert Urunk az egyetlen igaz orvosság. Az egyetlen hatásos gyógyír.

Neki semmi sem lehetetlen.
Forduljunk hát bátran őhozzá, ha testi-lelki bajok gyötörnek.

A hit az az aranyszál, amely gyógyuláshoz vezet, és amelyen a szív az égbe emelkedik. (Josef Berger)Őszinte hitért könyörgök hozzád, Istenem! Hitért, amely minden akadályt legyőz.

Hitért, mert hit által minden lehetséges. Ajándékozz meg! Segíts meg! Csak tebenned bízhatok. Ámen.

 

Lelki útravalónk a Nyitott ajtó 1-2. c. könyvekből való.

 

Egy gondolat - mára: 

 

Ha halált látunk is magunk körül, Isten feltámadást ígér. 
(Shirley M. Corder Keleti fok, Dél-Afrika)   

 

Elmélkedés 1 (Regnum Christi):

 

Egy test

2013. május 24. Évközi hetedik hét – péntek

Szűz Mária, keresztények segítsége

P. Edward Hopkins LC

 

Mk 10,1-12

Ezután elindult onnan, és a Jordán túlsó partján Júdea határába ment. Újból tömeg gyülekezett hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanította őket. A farizeusok odajárultak hozzá, s hogy próbára tegyék, megkérdezték tőle: „Szabad-e a férfinak elbocsátani a feleségét?” Ő így felelt nekik: „Mit parancsolt nektek Mózes?” Erre azt mondták: „Mózes megengedte, hogy váló levelet írjunk és elbocsássuk”. Erre Jézus azt válaszolta nekik: „A ti szívetek keménysége miatt írta nektek e parancsot. A teremtés kezdetén azonban Isten férfivá és nővé alkotta őket. Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy testté lesz. Így már nem ketten vannak, hanem egy test. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza!” Odahaza a tanítványai ismét megkérdezték őt erről a dologról. Azt felelte nekik: Aki elbocsátja a feleségét és másikat vesz, házasságtöréssel vét ellene. És ha az asszony elhagyja férjét és máshoz megy, házasságot tör.”

 

Bevezető ima: Uram, Jézus, hiszek határtalan szeretetedben, amelyet az Oltáriszentség ajándékában mutatsz meg nekünk. Hiszem, hogy arra hívsz, hogy ezt az ajándékot irántad való önátadásom által fogadjam be. Bízom abban, hogy fényt és vágyakozást adsz a lelkembe, hogy neked adjam magam, és az irántad érzett szeretetem megtisztítson másokat is. Imádságom által szeretlek téged, Uram. Add, hogy növekedjen szeretetem, és ez mindennapi életemen láthatóvá is váljék!

 

Kérés: Uram, segíts megértenem a testi szeretet jelentőségét!

 

1. Tanítható, vagy taníthatatlan. Jézus a körülötte állókat arra tanította, hogy szívüket tartsák nyitottan, és készen a tanítás befogadására. A farizeusok nem tanítványokként jöttek, hanem, mint akik mindent jobban tudnak. Folyamatosan csak azt keresték Jézus tanításában, hogy mibe lehet belekötni. Az volt a céljuk, hogy teszteljék Őt, megtalálják, ami rossz, és csapdát állítsanak neki a saját szavai által. Amióta tizenkét évesen a templomban tanított, a mai napig nem beszélt még senki úgy, mint Ő – tekintély és igazság volt a szavaiban. Hogyan közelítek én Jézus és az Egyház tanításához? Nyitott vagyok arra, hogy amennyiben szükséges, hittel fogadjam el, és akár magatartásomon is változtassak? Vagy kemény szívvel csak a saját igazságom bizonyítására törekszem?

 

2.Keményszívűség. Lehet elválni, vagy nem? Ez a kérdésfeltevés helytelen. A helyes kérdés így hangzik: „Hogyan szeretné Isten, hogy szeressünk?” A különbség a szívünk hozzáállásában van. Aki nyitott, és szereti Istent, az meg akarja ismerni az Ő akaratát is. Aki makacs, és elzárkózik, az gyakran igazi szabadság nélkül, a bűn rabszolgaságában él, így képtelen az igazság keresésére és annak felismerésére. Az ilyen ember egyetlen célja, hogy önmagát és akaratát igazolja mások előtt. A válásra is lehet indok – Mózes adott erre lehetőséget. Miért? Keményszívűségünk és az igaz szeretet megélésére való képtelenségünk miatt. Jézus azonban kimondja az igazságot, és megadja a kegyelmet, hogy azt meg is éljük. Hagyom magam kihívások elé állítani, hogy az legyen az én vágyam is, amire Krisztus vágyik? Mit teszek azért, hogy megszabaduljak bűneimtől és gyengeségeimtől, amelyek akadályoznak abban, hogy felismerjem Isten akaratát az életemben?

 

3. A test Istentől származik. A testet Isten teremtette, és az szent volt, ajándék: Isten temploma, amely az örök életre hivatott. Krisztus megtestesült, és az Oltáriszentségben újra és újra nekünk adja az Ő saját testét, amikor megünnepeljük halálát és feltámadását. Az Eucharisztiában saját testünk igazságát is felfedezhetjük, ha lefogadjuk benne testünkkel és lelkünkkel a szeretetre és önátadásra szóló meghívásunkat. Krisztus odaadja testét másokért. A házasság felbonthatatlansága és egysége is a test fogalmát magyarázza el nekünk. Már nem kettő, hanem egy test vagyunk, egy élet, egy érdek, egy hivatás. Pontosan úgy, mint ahogyan Jézus nekünk adta önmagát az Eucharisztiában, már nem a saját életéről beszél, ugyanígy egy házaspár is már nem egy személyről beszél, hanem arról az ajándékról, amit Istentől kaptak összetartozásuk által. Mit szolgál a testem? Másokért odaadom magam?

 

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézusom, tisztítsd meg szívemet minden bűntől, függőségtől és önzéstől! Adj szívembe vágyat, hogy a Te akaratodat akarjam mindig felismerni! Tisztítsd meg szeretetemet, add, hogy saját testemben és mások testében is tiszteljem a szentséget! Add, hogy felismerjem a házasság szentségének egységét, és tested ajándékát az Oltáriszentségben!

 

Elhatározás: Adok egy órát szentségimádásban Krisztusnak, hogy hálát adjak neki az élet, a szeretet, a házasság és az Eucharisztia ajándékáért. Imádkozni fogok azért, hogy mindenki világosan felismerje az Ő Szent Testét.

 

Forrás: Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
 

.

Elmélkedés 2 (Barsi Balázs):

 

Évközi 7. hét - péntek

 

Sir 6,5-17

Szép szó sok jó barátot szerez, és megengeszteli az ellenségeket; nyájas beszéd jó embernél bőven adódik. Sok emberrel élj egyetértésben, de bizalmasod ezerből csak egy legyen! Ha barátot szerzel, próba árán szerezd, és ne bízzál meg benne túl hamar; mert van, aki jó barát a maga idejében, de nem áll helyt a szorongatás napján. Van barát, aki ellenséggé válik, olyan barát, aki piacra visz gyűlölséget, viszályt és szitkot. Van barát, aki asztaltárs, de nem áll helyt a szükség napján. A barát, aki bejáratos, egyenlőnek tartja magát veled, és adja az urat házad népével szemben; amelyik azonban szerény előtted és színedet kerüli, azzal egyetértő, jó viszonyban lehetsz. Tartsd magadat távol ellenségeidtől, és légy résen barátaiddal szemben! A hűséges barát erős menedék, aki ilyenre akad, kincset talál! Az igaz barátnak nincsen mása, hűsége értékét nem lehet arannyal, ezüsttel mérni! A hűséges barát élet és halhatatlanság írja; azok találják meg, akik félik az Urat. Aki féli Istent, jó barátnak is, mert amilyen ő maga, olyan a barátja is.

 

Mk 10,1-12

(…) A farizeusok odajárultak hozzá, s hogy próbára tegyék, megkérdezték tőle: ,,Szabad-e a férfinak elbocsátani a feleségét?” Ő így felelt nekik: ,,Mit parancsolt nektek Mózes?” Erre azt mondták: ,,Mózes megengedte, hogy válólevet írjunk és elbocsássuk.” Erre Jézus azt válaszolta nekik: ,,A ti szívetek keménysége miatt írta nektek e parancsot. A teremtés kezdetén azonban Isten férfivá és nővé alkotta őket. Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy testté lesz. Így már nem ketten vannak, hanem egy test. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza!” (…)

 

Istennel való kapcsolatunk mélysége és minősége elválaszthatatlanul összefügg emberi kapcsolatainkkal. A kulturált társasági viselkedés mit sem ér, ha legközelebbi családtagjainkkal, barátainkkal szemben nem érvényesül. Szomorú látni, hogy valaki figyelmes és udvarias az idegennel, de semmibe se veszi házastársát, testvérét, barátját; amikor vendégségben van, megdicséri az ételt, udvarol a háziasszonynak, de eszébe sem jut megköszönni, hogy otthon mindennap meleg ebéd várja. A hozzánk legközelebb állókkal szemben tanúsított viselkedésünk elárulja, hogy udvariasságunk külső máz, képmutatás csak, s nem vált belsővé bennünk a figyelmes szeretet – Istennel szemben sem.

 

Persze, mondhatjuk, hogy azért viselkedünk így, mert öt, tíz vagy húsz év után a kapcsolatunk kifulladt, társunktól nem kapunk annyi megértést, törődést, szeretetet, amennyit megérdemelnénk, s nekünk sincs erőnk a rosszat jóval viszonozni. De még ha egy házasság válságba került, és a házastársak elhidegültek egymástól, ha vitatkoznak és veszekednek egymással, akkor is meg kellene maradnia az egymás iránti tisztelet kötelező minimumának, hogy ne támadják, ne alázzák meg a másik személyét (kiváltképp a gyerekek előtt!), hanem sértettségük, csalódottságuk ellenére is méltányosságra, igazságosságra törekedve próbáljanak beszélni egymással.

 

De ha úgy érezzük, házastársunk végképp nem ért meg és nem fogad el bennünket, akkor is van egy szívbéli bizalmasunk, akihez folyamodhatunk, ahelyett, hogy a válást fontolgatnánk vagy titkos viszonyt létesítenénk: Jézus Krisztus, aki értünk van jelen az Eucharisztiában, az igében, a lelkünk mélyén. Ha vele törekszünk ápolni a bensőséges viszonyt, az nem elválaszt házastársunktól, hanem segít megújítani és megerősíteni annak a szentségi köteléknek az erejét, mely az igazi szerelem megszentelője és fenntartója.

Lelki Morzsák

Ima:

Uram, Jézus,  hittel  vallom,  hogy  te valóban  Isten  vagy,  aki  isteni hatalmadat oly sokszor  kinyilvánítottad az embereknek.  Taníts meg  engem arra,  hogy  mindig  őszinte   bizalommal  merjek  hozzád  fordulni,   aki üdvösségemet és minden  ember üdvösségét  akarod. Ments  meg engem  életem viharaiban és vezess engem a biztos kikötőbe, a te országodba!

 

 Lelki útravaló a mai napra

Május 23.

Uram, halld meg kiáltásomat!

Világosságom és segítségem az Úr.
Ugyan kitől félnék?
Életemnek ereje az Úr.
Ugyan kitől rettegnék?

Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem:
hogy az Úr házában lakhassam egész életemben?
Láthassam, milyen jóságos az Úr,
és gyönyörködhessem templomában.
Megóv engem hajlékában a veszedelem napján.
Elrejt sátra mélyén, és (magas) kősziklára helyez engem.
Halld meg Uram, hívó hangomat!
Könyörülj rajtam, hallgass meg engem.
Ne rejtsd el előlem orcádat,
ne utasítsd el haraggal szolgádat!
Te vagy az én segítségem,
ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak
és a Szentléleknek,
miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön-örökké. Ámen.

Világosságom és segítségem az Úr.
Ugyan kitől félnék?
Életemnek ereje az Úr.
Ugyan kitől rettegnék? (Zsolt 27)

Mivel ő, a Szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. (1Pt 1,15)


Hogyan lehetnénk szentek, hogyan lehetnék szent? Nem a tennivalókat kérdezem, hanem a lehetőséget. Szerintem ez lehetetlen. Bármit csinálok, ha megszakadok, akkor is ember vagyok, bűnös ember. Egyedül csak ő Szent. Szent az Isten, szent, szent, szent csak ő, maga - még az ének is így szól. Vagy Péter apostol egy elérhetetlen célt tűzött ki elénk? Amit ugyan megvalósítani nem lehet, de legalább egy kicsit jobbak leszünk. Á, elég ebből a moralizálásból?
Attól leszek szent, ha hozzá tartozom. Hiszen ő szent. Minden szent, ami az övé. Én az övéjének mondom magam, hiszem, hogy ő is így gondolja, ezért hozzá tartozom. Szent vagyok?
De mit jelent az, hogy hozzá tartozom? Megkereszteltek. Ez Luthernek is igen fontos volt. Ettől vagyok az ő gyermeke, ettől vagyok keresztyén, és ettől szól nekem Jézus váltsághalála és feltámadása. Az ő hatalma alatt állok, az ő kegyelmében. Az ő szavát hallom, őt követem . Ezért vagyok az övé, ezért lehetek szent. Péter erre figyelmeztet, tanít minket.

Ha az egész világ hinne Isten törvényének és engedne neki, mindnyájan egyek lehetnénk Krisztusban, mert ez arra vezeti a sokaságot, hogy egyenlőségben legyenek egymással és szeressék egymást, mint önmagukat, egymás terhét hordják, s amit magának akar másoktól, azt tegye meg nekik. S ez a dolog ezernyi világból egy sokaságot, egy szívet és egy lelket tehetne. (Petr Chelcicky, huszita író)Uram, kérlek, segíts, hogy a te utadon járva elsősorban ne magamban, hanem benned bízzam. Állj mellém, ha csüggedek, ha önző vagyok, ha nem látom meg a másikat, akihez küldesz. Kérlek, add békességedet. Ámen.

Lelki útravalónk a Nyitott ajtó 1-2. c. könyvekből való.

 

Egy gondolat - mára:

 

Istent szeretni fontosabb, mint szabályokat betartani. 
(Dan G. Johnson Florida, USA)

 

Elmélkedés 1 (Regnum Christi):

 

A szeretet szentsége

2013. május 23. Évközi hetedik hét – csütörtök

Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú

P. Fejéregyházi Tamás LC

 

Jn 10, 11-15.

Abban az időben Jézus így szólt: Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem sajátjai, otthagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. 

 

Bevezető ima: Uram, én elmondhatom magamról, hogy ismerlek téged? Hiszen egy felszínes ismeret nem vezet el a Te szenvedélyes és személyes szeretetedre, még kevésbé életem feláldozására.  Ezért, kérlek, Jézusom, hogy minden nap jobban ismerjelek téged! Taníts engem az evangéliumon, az Oltáriszentségen és a szentgyónáson keresztül igazi követőddé válni!

 

Kérés: Uram, adj erőt, hogy mindig akaratodat teljesítsem és felebarátaim üdvösségén fáradozzak!

 

1. Én vagyok a jó pásztor. Jézus ebben a példabeszédben azonosul a jó pásztor alakjával. A jó pásztor ismeri a nyájat, és a juhok is ismerik őt, mivel pedig ismerik, hallgatnak rá és követik őt. Jézus mint jó pásztor vezetni akarja a juhokat. Ez az Ő küldetése. Ez a példabeszéd azonban nemcsak üres programbeszéd, fedezet nélküli ígérgetés, hangzatos frázisok tartalom nélkül. Jézus ezt a példabeszédet közlegő szenvedése és kereszthalála előtt mondja, Zakariás próféta szavainak legmélyebb tudatában: Megverem a pásztort, és szétszélednek a nyáj juhai (Zak 13,7; vö. Mt 26, 31). Azt pedig, hogy ő a jó pásztor, azzal igazolja, hogy kész életét adni a juhokért. Ez az alapvető különbség a béres és a jó pásztor között. A béres fizetett alkalmazott, aki pénzért cserébe felügyeli a nyájat. A juhok csak azért érdeklik őt, mert ez a munkája, amiért a bérét kapja; önérdekből foglalkozik velük. A jó pásztor hozzáállása homlokegyenest ennek az ellentéte. Számára fontos a nyáj, nem a pénzért, hanem magukért a juhokért, munkáját hivatásnak tekinti, élete a nyáj gondozása. A jó pásztor képes a saját érdekei elé helyezni a juhok érdekeit, azért mert szereti azokat. Ez a szeretet készteti arra, hogy ha kell, élete árán is megoltalmazza őket. Jézus, amikor a jó pásztorhoz hasonlítja magát, teszi azt azért, hogy megsejtesse velünk, milyen érzületet táplál irányunkba. Értünk megtestesült, köztünk élt, és kész volt a saját életét is feláldozni azért, hogy elnyerjük az üdvösséget, az örök életet.

 

2. A jó pásztor életét adja a juhokért. A mai napon, amikor az Egyház Boldog Apor Vilmos vértanú püspök emléknapját ünnepli, ez az evangéliumi rész sajátos módon érint meg minket. Rávilágít arra a tényre, hogy korunkban is élnek emberek, akik Krisztus pásztori hivatásával szentségileg és teljes önfeláldozásuk által is azonosulnak. A jó pásztorról szóló példabeszéd summásan fejezi ki azt a lelkületet, ami Boldog Apor Vilmost lénye legmélyéről átitatta. A rábízottakról való atyai gondoskodás, az önmagáról való teljes elfelejtkezés nemcsak püspöki pályáját, hanem egész papi tevékenységét meghatározta. Édesapja jelmondata ,,Felejtsük el önmagunkat másokért!'' az ő életére is érvényes. Szeminaristaként egy lelkigyakorlaton a következőt jegyezte fel: ,,Valójában úgy érzem, hogy a lelkipásztor-apostolnak szól az utolsó boldogság: boldogok, akiket üldöznek és akik szenvednek az igazságért. Ez a pap boldogsága, az önfeláldozás, az életáldozat és vértanúság.'' Röviddel pappászentelése előtt pedig ezt írja naplójába: ,,Életem legfontosabb elhatározása előtt állok és arra készülök. A három magasabb rend, amelyet most fölveszek, mintegy azok a szögek, amelyek Krisztus keresztjére erősítenek egész életemre. Óh, édes és szívlelendő szolgaság, amely által az ember igazzá, szabaddá és szentté lesz!'' Püspökként első körlevelében ezekkel a szavakkal fordul a hívekhez: ,,A lelkekért való munka, a lelkek iránti szeretet és lángolás, a vágy, hogy mindenkinek mindene legyen, teszi a papi életet széppé és minden áldozatra képessé.'' Önfeláldozására a vértanúság teszi fel a koronát, amit Győrben szenvedett el az orosz csapatok bevonulásakor, miközben védelmezte a Püspökvár pincéjébe rejtőzködő nőket és több száz menekültet. Boldog Apor Vilmos megszívlelte és magáévá tette Jézus szavait: a jó pásztor életét adja a juhokért. Jézus vére nem volt hiába kiontott vér, vértanúkat szült mint Boldog Apor Vilmost.

 

3. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért (Jn 15, 13.). Jézus ezen szavai rámutatnak arra, hogy a vértanúságot csak a felebaráti szeretet kontextusában érthetjük meg. A vértanú nem egy öngyilkos, aki elveti az életét, mert értelmetlennek találja azt; nem is egy fanatikus, aki egy eszméért odadob mindent, és lábbal tiporja az élet tiszteletének törvényét. A vértanúság az önmagáról lemondó és a másikért feláldozó szeretet legmagasabb foka. A mártírok üzenete radikális, megrázó, mert szembesít minket  alapvető kérdésekkel, mint például, azzal, hogy van-e az életemben olyan érték, amiért kész lennék meghalni is, ha kell?, vagy: hogy érték-e számomra a másik ember, akiért képes vagyok apróbb kellemetlenségeket, vagy éppen nagyobb áldozatokat is szeretetből elviselni?, vagy pedig hogy tudok-e az elveim mártírja lenni, olyan helyzetekben, amikor népszerűtlen, kellemetlen kiállni hitemért és meggyőződésemért az emberek előtt, ill. saját lelkiismeretem előtt?

 

Beszélgetés Krisztussal: Jézus Krisztus! Boldog Apor Vilmos püspök életét áldozta azért, hogy tanúsítsa, hogy érdemes kilépni saját önzésünk bűvköréből és embertársainkért élni, hogy rámutasson arra, hogy léteznek olyan értékek, amikért érdemes élni és meghalni is. Kérjüksegíts nekünk  az ő közbenjárására, hogy megtanuljunk napról napra egyre jobban Istenért és a felebarátért élni, hogy így értelmessé és széppé tudjon válni a mi életünk is.

 

Elhatározás: Ma én is meghozok egy áldozatot a családomért.

 

A mennyország ára

2013. május 23. Évközi hetedik hét – csütörtök

P. Edward Hopkins LC

 

Mk 9,41-50

Ha csak egy pohár vizet ad is nektek valaki inni azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, megkapja érte a jutalmat. Ha viszont valaki megbotránkoztat egyet is e kicsik közül, akik hisznek, jobb volna neki, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék. Ha kezed megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutni, az olthatatlan tűzre. Ha lábad megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat olthatatlan tüzére kerülni. Ha szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb félszemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük nem pusztul el, és a tüzük nem alszik ki. Mindenkit tűzzel sóznak majd meg. A só jó. De ha a só elveszti ízét, mivel ízesítik meg? Legyen bennetek só, és éljetek békében egymással."

 

Bevezető ima: Uram, Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy életemben. Hiszem, hogy embertársaimat gyermekeidnek tartod, és mindennél jobban vágysz arra, hogy örökre körülölelhesd őket szereteteddel. Hiszek benne, hogy segítesz nekem másokat a Te testvéreidként kezelni. Most imádságom által szeretlek téged. Növelje ez az imádság bennem a vágyat, hogy életemmel téged dicsőítselek és szolgáljalak.

 

Kérés: Jézusom, segíts, hogy másoknak szeretetből példát tudjak mutatni!

 

1. Megfizethetetlen vagy. Jézus nem hagy kétséget afelől, hogy értékesek vagyunk. Mindannyiunkban ott lakozik Istentől kapott méltóságunk. És ezt a méltóságot arról ismerhetjük fel és juttathatjuk érvényre, hogy az Ő nevét hordozzuk. Minden emberi lénynek van egy belülről fakadó méltósága, mert minden emberi lény Isten képmására teremtetett. Azonban ez az isteni képmás Jézusban különleges módon öltött testet, Isten emberré lett. Így egy megkeresztelt keresztény – egy Krisztus-hordozó – Isten konkrét képét hordozza magában: Krisztust, akiben Isten gyermekei lettünk.

 

2. A mégoly kicsiny is értékes. Isten képét hordozni felelősséggel is jár. Ennek a méltóságnak megfelelően egy olyan életet kell mások elé élnünk, amely megfelel annak a képnek, melyet magunkban hordozunk. Tűnhet valaki „kicsinynek” a kora miatt, vagy, mert keresztény élete csak most kezdődött el vagy éretlen még, vagy tűnhet kicsinek akár gyengeségei és belső küzdelmei miatt. Ha a mi viselkedésünk kétkedést ébreszt bennük vagy elbizonytalanítja őket abban, hogy a hit ideálját éljék, akkor követ gördítünk útjukba és sokkoljuk őket. A „malomkő” arra utal, hogy ennél minden jobb lenne számunkra. Milyen káros tehát az én rossz példám, amit a „kicsinyeknek” mutatok! Káros nekik és káros nekem! Mit tehetek, hogy megelőzzek egy ilyen botrányt? Másrészről micsoda jutalom várja azokat, akik ennek ellentétét teszik, és jó példát mutatnak a kicsinyeknek!

 

3. Inkább valami mást veszítsünk el! A mai világban valaminek az értékét a többi azonos kategóriájú dologhoz viszonyítva mérik: árukat, élelmiszert, ruházatot, sőt még a zenét és a filmeket is egymáshoz mérik. De van néhány dolog, amelynek abszolút értéke van: ilyen egy lélek értéke. Semmit sem lehet hozzá hasonlítani! Jézus erre utal, amikor olyan keményen szól a test megcsonkításáról. A lelked annyira értékes, hogy késznek kell lenned a testedet vagy egy testrészedet megtagadni, elnyomni, leállítani, sőt akár feláldozni is, csakhogy ne kockáztasd a lelked elvesztését. Fel tudom fogni halhatatlan lelkem, az örök életre való meghívásom értékét? Ha igen, megmutatom-e ezt az önmegtagadáson keresztül, amit azért tanúsítok, hogy kontroll alatt tartsam azt, ami miatt elbukhatnék (vagy mások általam elbukhatnának)? Milyen sokszor részesítem előnyben a „dolgokat” a szeretett lelkekkel szemben, akik bíznak az általam mutatott krisztusi példában? Mennyire radikális a hitem?

 

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, Uram, nyisd fel szemeimet, hogy egy kicsit jobban megérthessem, milyen értékes vagyok számodra, milyen megfizethetetlen az én örök életem. Tégy fogékonnyá arra, hogy minden embert értékelni tudjak, akivel életemben találkozom! Tudom, hogy azt akarod, hogy közelebb hozzam őket hozzád. Soha ne engedd, hogy bárkinek is kő legyek az útjában, amelyben elbotolhat. Ha ilyen már előfordult, akkor szeretetem és a tőled kapott hitemben való fáradozásom segítsen helyreállítani azt, amit tönkretettem.

 

Elhatározás: Múltbéli rossz példáimat (dühkitörés, illetlen beszéd, pletyka vagy gyalázkodás, őszintétlenség, stb.) avval teszem jóvá, hogy értékes időt töltök a rám bízottakkal, hogy visszaállítsam bizalmukat és a tőlem elvárt Krisztushoz méltó viselkedést.

 

Forrás: Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
 
Elmélkedés 2 (Barsi Balázs):

 

2013. május 23., csütörtök

Évközi 7. hét - csütörtök

Sir 5,1-8

Ne bizakodj igaztalan vagyonban, és ne mondd: ,,Jut nekem elég a megélhetésre!” mert mit sem ér az a megtorlás és kísértés idején. Ne kövesd szíved vágyait erőd érzetében, és ne mondd: ,,Be hatalmas vagyok!” vagy: ,,Bármit is teszek, ki bír velem?” mert Isten kemény bosszút áll. Ne mondd: ,,Vétkeztem, és mi bántódás ért engem?” mert a Magasságbeli hosszantűrő megtorló! Ha bocsánatot nyertél is bűnödért, ne légy félelem nélkül, és ne halmozz vétket vétekre; ne mondd: ,,Nagy az Úr irgalma, és megbocsátja bűneim sokaságát”, mert könnyen hajlik irgalomra és haragra egyaránt, s a bűnösökre haragja várakozik. Ne késlekedj megtérni az Úrhoz, és ne halaszd azt napról napra.

 

Mk 9,41-50

Mert aki csak egy pohár vizet ad is nektek inni az én nevemben, azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony, mondom nektek: nem veszíti el jutalmát. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsik közül, akik hisznek bennem: jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék. Ha a kezed megbotránkoztat téged, vágd le azt: jobb neked csonkán az életre bemenned, mint két kezeddel együtt a gyehennába jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat téged, vágd le azt; jobb neked sántán az örök életre bemenned, mint ha két lábaddal együtt a gyehenna olthatatlan tüzére vetnek. Ha a szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt; jobb neked fél szemmel az Isten országába bemenned, mintha két szemmel a gyehenna tüzére vetnek, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik. Mindenkit tűzzel fognak megsózni. Jó a só; de ha a só sótlanná válik, mivel adtok ízt neki? Legyen só bennetek, és legyen békesség köztetek.”

 

‘’Majd meggyónom...” Az isteni irgalomban való vakmerő bizakodás éppen nem az irgalmas Istenbe vetett igaz hitről és reményről, illetve az iránta való szeretetről tanúskodik, hanem arról, hogy semmibe vesszük őt. Ez a kijelentés elárulja, hogy a bűnt jobban szeretjük, mint Jézus Krisztust, hogy unalmasnak, íztelennek, üresnek találjuk az ő követését, és hogy fogalmunk sincs arról, hogy mi a keresztény élet tétje. Pedig Jézus világosan beszél a mai Evangéliumban: „Ha a kezed megbotránkoztat téged, vágd le azt: jobb neked csonkán az életre bemenned, mint két kezeddel együtt a gyehennába jutnod, az olthatatlan tűzre.” Amivel persze nem öncsonkításra szólít fel, hanem valóságos és radikális szakításra a bűnnel, mely a halálba visz.

 

Aki jobban szeret, mindig kiszolgáltatottabb, ezért Isten a legkiszolgáltatottabb lény a világon. Ezzel visszaélni a leggyalázatosabb bűn, amely azért nem nyerhet bocsánatot, mert az ember magát zárja el a bocsánat forrásától. Egészen más az, ha valaki bukdácsolva bár, de újra meg újra felkelve tart az atyai ház felé, elismerve gyarlóságát és szívből megbánva bűneit. Ő még elesve is, ahogy teljes hosszában végignyúlik a földön, az Atya házához kerül közelebb. Minden gyengesége ellenére bizalommal tekinthet az ítélet napjára, mert életét egészen Istenre bízta.

 

Boldog Apor Vilmos püspöknek, akinek ma van az emléknapja, Isten megadta azt a különleges kegyelmet, hogy Nagycsütörtök estéjén mutathassa be utolsó szentmiséjét, és Nagypénteken, az Úr kereszthalálának napján vértanú halállal dicsőíthesse meg őt. Ez csak azoknak adatik meg, akiknek legmélyebb vágya, hogy életükben és halálukban egyaránt az Úrral legyenek, s akik éppen ezért mindennap készen állnak a vele való találkozásra.

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Lelki élet. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting